สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย

การเรียนรู้

 • ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • ผ่านการสำรวจ เล่น ทดลอง
 • ค้นพบตนเอง

กิจกรรมที่ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมพัฒนาการ

 • ให้โอกาสเลือกของเล่นในสิ่งแวดล้อมรอบตัว และปลอดภัย
 • อ่านหนังสือนิทาน ร้องเพลง
 • ส่งเสริมการทำศิลปะ
 • ให้โอกาสเล่นกลางแจ้ง เล่นน้ำเล่นทราย

การจัดประสบการณ์แต่ละวัน

 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 3. กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
 4. กิจกรรมเล่นตามมุม

ตัวอย่างที่ผู้ปกครองอาจจะต้องเตรียม

 1. เครื่องเคาะจังหวะง่ายๆ
 2. การพูดคุยโต้ตอบ กระตุ้นการคิด ตามครูต้นทาง
 3. กาว กรรไกรกระดาษ ดินน้ำมัน
 4. นิทาน เกม

การวัดและประเมินผล : การสังเกตความเข้าใจในการทำกิจกรรม ความสนใจ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับประถมศึกษา

เป็นวัยที่ต้องพัฒพาภาษา ความคิด ทักษะ ความรู้จากการเล่น และได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักเรียน

ผู้ปกครองจะต้องช่วยดูแล เป็นเพื่อน เป็นพี่เลี้ยง

กิจกรมที่ผู้ปกครองช่วยเสริมได้

 • การให้ประสบการณ์
 • การสำรวจสภาพแวตล้อม
 • การปล่อยให้ค้นพบสิ่งต่างๆ ภายได้การแนะนำ
 • การให้เรียนศิลปะ ตนตรี การออกกำลังกาย

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับม้ธยมศึกษาตอนต้น

 • มีความเจริญเติบโตมากทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ และทางร่างกาย
 • แสวงหาความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง
 • ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและครู
 • ขอบความท้าทาย
 • ครูอาจจะสื่อสารตรงกับนักเรียน
 • ครูมอบหมายงานตามความสามารถของนักเรียน

ที่มา: โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ