สรุปการดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID 19

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรในช่วงโรงเรียนปิดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วิธีการจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร ด้วย สื่อและช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ และสามารถส่งถึง (Access) ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้

การนำมาใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่าน TV (DLTV)ทุกระดับ

การจัดการเรียนการถอนทางไกลผ่านสื่อโทรทัศน์ DLTV

 • จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1 – ม.3 ถ่ายทอดการสอนจริงกับนักเรียนในห้องเรียน นักเรียนที่ชมจะเรียนในห้องมีครูดูแล มีสื่อเหมือนในห้องสอน
 • อนุบาล 1-3 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
 • ชั้น ป.1-6/ม.13 จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ป.16 จัดรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ การงานอาชีพ และกลุ่มบูรณาการ
 • ม.1-3 จัดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเกนกลางฯ

ดูรายละเอียดและ download ได้จาก www.dltv.ac.th OBEC

แนะนำการเข้าเว็บไซต์ของ DLTV

 • www.dltv.ac.th
 • มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดเตรียม
  • ตารางสอน
  • กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง
   แผนการจัดประสบการณ์ อนุบาล 1-3
  • แผนการจัดการเรียนรู้ประถม 1-6 และมัธยมศึกษา 1-3 (รายชั่วโมง)
  • ใบงาน แบบฝึกใบกิงกรรม และแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้
   สำหรับการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563
 • ครูสามารถเข้าไปเรียนรู้รายละเอียด เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอน
  ได้ดังนี้ OBEC
 • ยกตัวอย่าง ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.1
 • ครูเข้าว็บไชต์ www.dltv.ac.th จะปรากฏหน้า นี้ คลิ๊ก “ตารางออกอากาศ”

คลิก “ตารางสอนออกอากาศ 1/2563” ดาวน์โหลดตารางสอน ป.1

_
__
_

แนวการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

แนวการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ก่อนการเรียนการสอน

1. จัดครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา เพื่อให้ครูได้ทราบกลุ่มเด็ก

2. พิจารณาผังรายการ DLTV ช่วงวันที่ 18 พ.ค. -30 มิ.ย. 63 ซึ่งมีรายละเอียดผังรายการ แผนการสอน และกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงในเว็บไซต์ (เข้าไปศึกษาก่อนได้) จะมีรายละเอียดที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ upload สัปดาห์หน้า

สพฐ. จะทำเครื่องหมาย * ตรงสาระการเรียนรู้/เรื่องที่สำคัญในรายวิชาหลัก รวมทั้ง สื่อใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวให้โรงเรียนได้พิจารณาเลือก

3. จัดทำตารางการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียน/ตารางการเรียนของแต่ละชั้นปี/ตารางการดูแลนักเรียนของครู

4. จัดทำตารางเรียนของนักเรียนแต่ละห้องเรียน พร้อมรายชื่อครูผู้ดูแล

5. ครูศึกษารายละเอียดรายวิชาในเว็บไซต์ DLTV ศึกษาแผนการสอน และกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง เพื่อเรียบเรียงหน่วยการเรียนรู้/สาระหรือเรื่องที่เด็กจะเรียน และสิ่งที่ต้องเตรียม (สื่อ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึก การบ้าน) โดย

 • พิจารณารายการทั้งหมดในผังรายการ
 • พิจารณารายการสาระ/เรื่องและสื่อที่ สพฐ. เสนอแนะ (*)
 • ครูพิจารณาปรับหรือเพิ่มเติมสาระ/สื่อ/แบบฝึก/มอบหมายงานเพิ่มให้เหมาะสม
 • ครูหาโอกาสชมการสอนของ DLTV เพื่อศึกษารูปแบบการสอน
 • พิจารณาความรู้ความสามารถของนักเรียนที่ตนดูแล

** ครูพิจารณาปรับหรือเพิ่มเติมสาระ/สื่อ/แบบฝึก/มอบหมายงานเพิ่มให้เหมาะสมแนวการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

6. จัดทำชุดสื่อใบความรู้ใบงานใบกิจกรรม แบบฝึกที่คัดเลือกแล้ว จัดชุดรายสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม

7. เตรียมจัดทำแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ (รายหน่วยการเรียนรู้ รายตัวชี้วัด) กำหนดช่วงเวลาที่จะประเมิน

8. ประสานแจ้งผู้ปกกรองและนักรียน เกี่ยวกับตารางเรียน ชื่อครูผู้ดูแลแต่ละห้องรียน แต่ละวิชา นัดหมายการรับสื่อ การส่งงาน การติดต่อประสานงานกับครูและโรงเรียน การพบครูตามนัด

9. ตรวงสอบระบบวิธีการสื่อสารกับนักรียนผู้ปกครอง

_
_
_

แนวการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

แนวการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ระหว่างจัดการเรียนการสอน

 1. ครูดูรายการพร้อมกับนักเรียน และจดบันทึกสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะต้องปรับแก้
  ชี้แจง ทำความเข้าใจเติมเต็มให้นักเรียนในครั้งต่อไป หรือในภายหลัง
 2. หลังการเรียนแต่ละวิชา สุ่มติดตาม สื่อสารกับนักเรียนผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบความสนใจ ความรู้ความเข้าใจ ช่วยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถามรับฟังความคิดเห็นนักเรียนและผู้ปกครอง
 3. ปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสคละอยู่ในวิสัยที่แก้ไขหรือปรับปรุงได้
 4. วัด หรือประเมินผลการเรียนตามรูปแบบ แนวทางและช่วงเวลาที่กำหนด

_
_

หลังการจัดการเรียนการสอน

หลังการจัดการเรียนการสอน

 1. ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนเรื่องที่เรียน โดยอาจใช้การทดสอบ การซักถาม การมอบหมายงานให้สรุป หรือถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ หรือการให้ทำโครงงาน
 2. หากประเมินแล้ว พบว่ามีสาระ เรื่องใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อาจพิจารณาสอนทบทวน สอนเพิ่มเติม หรือสอนใหม่ และมอบหมายงานเพิ่มจนครบถ้วน
 3. นำประเด็นขอคิดเห็นที่บันทึกไว้ช่วชมการสอน โดยฉพาะการฝึกการลงมือปฏิบัติจริง
 4. งานกลุ่มที่ขาดหายไป มาพิจารณาจัดกรเรียนการสอนเพิ่มเดิมให้คบถ้วน หรือเพิ่มขึ้นตามความสามารถของนักเรียน

_
_

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ครูและนักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ ครูสามารถเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
 • สพฐ. จัดทำวีดิทัศน์การสอนที่จัดทำใน 5 สาระหลัก และเสนอผ่านช่อง TV โดยจัดตารางออกอกาศ ในแต่ละชั่วโมงจะมีการนำเสนอสาระตามมาตรฐาพตัวชี้วัดของรายวิชาฯ เป็นเวลา 25-30 นาที ช่วงเวลาที่เหลือให้ครูเป็นผู้ดำเนินการต่อกับนักเรียนของตน
 • ครูแต่ละกลุ่มสระการเรียนรู้ จึงต้องวางแผนการเรียนการสอน การสื่อสารกับนักเรียนด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มที่ตนดูแล
 • ครูต้องประเมิน ตรวจสอบ และประมวลผลการจัด และจัดสอนจริงเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเมื่อเปิดเรียน


กลุ่มนักเรียน ม.1 และ ม.4

 • โรงเรียนที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนไม่ครบ หรือพอดีตามแผนการรับ ให้ดำเนินการประสานผู้ปกครอง สำรวจความพร้อม จัดครูรับผิดชอบ ประสานให้ได้เรียนรู้ตามตาราง
 • โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินแผนการรับ ให้ประสานแจ้ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานให้เข้าศึกษาเรียนรู้ตามตารางการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • โรงเรียนและครูสนับสนุนการเข้าเรียนของนักเรียนตามความเหมาะสม
 • เมื่อเปิดเรียน ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความสามารถนักเรียนใหม่ทั้งหมด จัดสอนซ่อมเสริมและสอนตามหลักสูตรต่อไป

ที่มา: ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!