คำจำกัดความ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน ww.deep.go.th

คำจำกัดความ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับคนไทยทุกคนนักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความท้าทายของคนในยุค Digital Disruption

โดยกำหนดเปิดใช้งานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใคร่ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้เตรียมการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน

2. แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน

3. ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คำจำกัดความ


“ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”


ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
2. พิจารณาและตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
3. ให้คำปรึกษาและทำการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาติดขัดด้านระบบระหว่างจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

นายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
2. พิจารณาการให้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล
3. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเฉพาะกิจ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ที่มา : แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน ww.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!