เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

ในหนังสือแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ให้กับผู้ใช้และผู้อำนวยการใน 6 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 400 คน ภายใต้โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้
แห่งชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับการศึกษา ชั้น ม.1 -ม.6 ในช่วงเปิดภาคการศึกษาแรกของปี 2563 รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งเชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง Co-Leader Deep ในสังกัด เข้าร่วมรับชมการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) สำหรับ Co-Leader Deep

ในการเข้าร่วม ขอให้เตรียม Notebook เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของวิทยากร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามลิงค์ หรือ QR-CODE การร่วมรับชมดังกล่าว

กำหนดการฝึกอบรมการใช้งาน DEEP ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digtal Learning Platform) wwww.deep.go.th
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น.

หัวข้อ / กิจกรรม เวลา

 • 08:30 – 09:00น. ลงทะเบียนเข้างานฝึกอบรม
 • 09:00 – 10:00 น. การเข้าใช้งานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ www.deep.go.th โดย นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทางออนไลน์จากกระทรวงศึกษาธิการสู่งานฝึกอบรมพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัด เข้าร่วมรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/317pTFw
 • 10:00- 10:15 น. พักเบรก
 • 10:15- 11:00 น. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบที่ www.deep.go.th การ Reset Password
 • 11:00- 11:20 น. การจัดการ Whitelist สำหรับ School Admin, นายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ
 • 11:20 – 12:00 น. การจัดการห้องเรียน การสร้างห้องเรียน
 • 12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 – 14:00 น. การจัดการนักเรียนเข้าห้องเรียน การแก้ไขห้องเรียน การลบห้องเรียน
 • 14:00 – 14:45 น. การจัดการตารางเรียนตารางสอนแบบออนไลน์
 • 14:45 – 15:00 น. พักเบรก
 • 15:00 – 15:30 น. การแก้ไขตารางเรียนตารางสอนประจำห้องเรียน
 • 15:30- 16:30 น. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google G Suite หรือ Microsoft Teams

1. ภาคเหนือ ช่วงเช้า https://www.youtube.com/watch?v=xUeqaWzdOW0


2. ภาคเหนือ ช่วงบ่าย https://www.youtube.com/watch?v=MRgo2rjhVUI


3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเช้า https://www.youtube.com/watch?v=xUeqaWzdOW0


4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงบ่าย https://www.youtube.com/watch?v=MRgo2rjhVUI


5. ภาคกลาง ช่วงเช้า https://aka.ms/MSDEEP.K1


6. ภาคกลาง ช่วงบ่าย https://aka ms/MSDEEP.K2


7. ภาคตะวันออก ช่วงเช้า https://aka.ms/MSDEEP.R1


8. ภาคตะวันออก ช่วงบ่าย https://aka.ms/MSDEEP.R2


9. ภาคใต้ ช่วงเช้า https://www.youtube.com/watch?v=xUeqaWzdOW0


10. ภาคใต้ ช่วงบ่าย https://www.youtube.com/watch?v=MRgo2rjhVUI

ที่มา: ที่ ศธ 04005/ว786 เรื่อง แจ้งเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!