fbpx

นำเสนอ DLIT ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับ2)

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล ภาค 14 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT เพื่อเป็นตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจาก นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT งานนี้มีการจัดนิทรรศการนำเสนองานเพื่อรับการคัดเลือกจากโรงเรียนต้นแบบของแต่ละเขตพื้นที่ในนครชัยบุรินทร์ จำนวน 32 โรงเรียน ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่สนใจ ร่วมศึกษาดูงานจำนวนมาก

โดย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ร.ร.ด่านขุนทด นำเสนอ DLIT ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับ2)

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!