สรุปแนวปฏิบัติการยื่นขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

สรุปขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู จากคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) หน้า 39 ได้แสดงแผนผังขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูไว้ดังนี้

__
_
_

แนวปฏิบัติการยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ. 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตรวจสอบได้และเป็นแนวทางเดี่ยวกัน จึงให้ข้าราชการครูฯที่ประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 ขั้นตอน (ตัวอย่างของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31) ดังนี้

1. เอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐานนวนลำดับตัวอย่างเอกสาร
หนังสือนำส่งจากสถานศึกษา1 ฉบับ 
สำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 163 ชุด 
แบบตรวจเอกสาร การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 212 ชุดเอกสารหมายเลข 13

__
_

2. แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งงครูสังกัด สพฐ. (วฐ.1) โดยให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1 ชุด (คศ.2,3 จำนวน 2 เล่ม) (คศ.4,5 จำนวน 4 เล่ม)

เอกสารหลักฐานลำดับตัวอย่างเอกสาร
2.1 แบบคำขอฯ (วฐ.1) 
2.2 แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ วฐ.3เอกสารหมายเลข 10
2.3 บันทึกข้อความที่ผู้ยื่นขอยื่นคำขอฯ ต่อสถานศึกษาเอกสารหมายเลข 12
2.4 สำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16เอกสารหมายเลข 9

__
_

3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำภาคผนวกแนบท้ายเล่ม วฐ.1 เรียงตามลำดับ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 จำนวน 2 เล่ม ดังนี้   

เอกสารหลักฐานลำดับตัวอย่างเอกสาร
3.1 หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานเอกสารหมายเลข 4
3.2 ตารางสอน ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนตามตารางสอน และให้ดำเนินการ 
3.2.1 สรุปรายงานชั่วโมงสอนตามตารางสอน เป็นชั่วโมง/สัปดาห์ แยกตาม วิชา/กลมสาระการเรียนรู้ ตามตารางสอน หากมีกรณีสถานศึกษาจัด ตารางสอน สอนไม่ครบชั่วโมงให้นับจำนวนนาทีนับเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้เห็นได้ชัดเจนเอกสารหมายเลข 3
(หากครูกรอกไฟล์Logbook สามารถพิมพ์เอกสารแนบแทนเอกสารหมายเลข 3 ได้ พร้อมทั้งนำส่งทั้งไฟล์ LTeacherและเอกสารที่พิมพ์)
3.2.2 ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน, ภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา,งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ไม่รวม PLC),งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองชั่วโมง ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ให้สรุปชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยแนบ เอกสารหลักฐาน อาทิเช่นเอกสารหมายเลข 3
(หากครูกรอกไฟล์Logbook สามารถพิมพ์เอกสารแนบแทนเอกสารหมายเลข 3 ได้ พร้อมทั้งนำส่งทั้งไฟล์ LTeacherและเอกสารที่พิมพ์)
3.2.2.1 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รายภาคเรียน/รายปีเอกสารหมายเลข 2
3.2.2.2 ประกาศชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูให้ปฏิบัติงานสนับสนุน การจัดการเรียนรู้งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นเอกสารหมายเลข 1
 3.3 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้แนบเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้และเชื้อได้ว่า  มีชั่วโมงการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อาทิเช่น 
3.3.1 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการPLC ระดับโรงเรียน 
3.3.2 ตารางดำเนินการPLC ของโรงเรียน 
3.3.3 บันทึกกิจกรรม PLC 
3.3.4 บันทึกข้อความรายงานจำนวนชั่วโมง PLC 

__
_

4. เอกสารหลักฐานการผ่านการพัฒนา ให้แนบเอกสารเฉพาะการพัฒนาทีเป็นคุณสมบัติ เท่านั้น จำนวน 2 เล่ม

– การพัฒนาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ให้แนบใบผ่านการพัฒนาและรหัสหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง

– การพัฒนาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยวันที่ยื่นคำขอและวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับคำขอผลการพัฒนาต้องยังไม่หมดอายุ

** ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูลเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอด้วย หากภายหลังการตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

__
_

5. แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูรายปีการศึกษา (วฐ.2) ให้จัดเรียงเอกสารหลักฐานตามลำดับปีการศึกษาที่ 1ถึง ปีการศึกษาที่ 5 (คศ.2,3 ปีการศึกษาละ 2 เล่ม คศ.4,5 ปีการศึกษาละ 4 เล่ม) ดังนี้   

เอกสารหลักฐานลำดับตัวอย่างเอกสาร
5.1 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูรายปีการศึกษา (วฐ.2)เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 6
5.2 สำเนาคำสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง (แนบทุกปีการศึกษา)
(รับรองสำเนาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณโดยผู้ขอและผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
ผลการประเมินของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่องระดับคุณภาพ/เหตุผล เมื่อให้ระดับคุณภาพใดให้ระบุเหตุผลและร่องรอยที่ปรากฏตามตัวชี้วัดด้วยส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็น/ข้อสังเกต และความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ลงความเห็นจุดเด่น สิ่งที่ควรพัฒนาความเห็น/ข้อสังเกต เช่นกัน
เอกสารหมายเลข 7
เอกสารหมายเลข 8
เอกสารหมายเลข 14
5.3 แนบภาพถ่ายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งครู ณ สถานศึกษา 

__
_

6. แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา และเอกสารแนบท้าย วฐ.3 คศ.2,3 จำนวน 2 เล่ม คศ.4,5 จำนวน 4 เล่ม ตัวอย่าง เอกสารหมายเลข 11 เอกสารหมายเลข 12

__
_

สรุปขั้นตอน และเอกสารในการดำเนินการขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ตัวอย่างของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ลำดับทีบทบาทในการดำเนินการสิ่งที่ต้องดำเนินการเอกสารอ้างอิง
(ตัวอย่างเอกสาร)
1โรงเรียนจัดทำประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สายการสอนเอกสารหมายเลข 1
2โรงเรียนจัดทำคำสั่งโรงเรียนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่งานสอน และคำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอกสารหมายเลข 2
3ครูผู้ขอรับการประเมินบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครูเป็นรายสัปดาห์ /รายปี  จัดทำหนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานและจัดเก็บร่องรอย หลักฐานตาม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดเอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5
4ครูผู้ขอรับการประเมินจัดทำบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) เพื่อประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเอกสารหมายเลข 6
5 โรงเรียนจัดทำคำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง ข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเอกสารหมายเลข 7
6โรงเรียนคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกร้องข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) ลงในแบบบันทึกการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เสนอผู้อำนวยการตรวจสอบและรับรองข้อมูล (ครูเก็บ 1 ชุด และผอ. เก็บ 1 ชุด)เอกสารหมายเลข 8
  เมื่อครบ 5 ปีการศึกษาและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์  
7ครูผู้ขอรับการประเมินจัดทำบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเอกสารหมายเลข 9
เอกสารหมายเลข 10
8โรงเรียนจัดทำคำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง ข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1)เอกสารหมายเลข 11
9โรงเรียนคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกร้องข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) เสนอผู้อำนวยการตรวจสอบและรับรอง ข้อมูล แล้วสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปีการศึกษา 
10โรงเรียนผู้อำนวยการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยตรวจสอบ คุณสมบัติตามเกณฑ์และสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ 5 ปีการศึกษาและบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งงครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)เอกสารหมายเลข 12
  เสนอไปยัง 
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการต่อไปเอกสารหมายเลข 13

ตัวอย่างเอกสาร

ที่มา: คู่มือแนวปฏิบัติการยื่นขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตัวอย่างการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!