fbpx

สรุปการประชุมสัมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบผู้ใช้งาน DEEP และรับฟังนโยบายการขับเคลื่อน digital platform ของกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปการประชุมสัมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบผู้ใช้งาน DEEP และรับฟังนโยบายการขับเคลื่อน digital platform ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://www.facebook.com/groups/1104332546616901

สิททธิ์ในการใช้งานนักเรียน

เครื่องมือการจัดตารางเรียน

ประกอบไปด้วย

  • ตามชั้นปี
  • ตามห้องเรียน
  • รายชั่วโมง
  • รายวิชา
  • รายคาบเรียน

รับรองการฝึกปฏิบัติ ICDL The Digital Skill Standard

รองรับศูนย์พัฒนาศักภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center

รองรับการพัฒนา Skill ในด้านต่าง ๆ

บทบาทของผู้ใช้งาน  DEEP

หน้าที่ของ Admin ระดับเขต

บริหารจัดการ

  • ผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา
  • นายทะเบียน

ครู

นักเรียน

ที่มา : ทีมวิทยากรอบรม DEEP

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!