fbpx

สรุปบทบาทผู้ดูแลผู้ใช้งาน ระดับสถานศึกษาในระบบ DEEP

สรุปบทบาทผู้ดูแลผู้ใช้งาน ระดับสถานศึกษา

ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
2. พิจารณาและตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
3. ให้คำปรึกษาและทำการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาติดขัดด้านระบบระหว่างจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

__
_
_

__
_
_

__
_

เข้าใช้งานเข้าใช้งาน
_เข้าใช้งาน

การเข้าใช้งาน

__
_
_

__
_
_

แถบเครื่องมือ

__
_
_

หน้าต่างผู้ใช้งานในโรงเรียน

__
_
_

__
_
_

__
_
_

ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

__
_
_

__
_
_

__
_
_

การสร้างผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานในโรงเรียน

__
_
_

__
_
_

เมนูประเภทห้องเรียน

__
_
_

__
_
_

การสร้างห้องเรียน

__
_
_

__
_
_

__
_
_

__
_
_

__
_
_

__
_
_

__
_
_

__
_
_

__
_
_

__
_
_

เมนูคำร้องขอโยกย้าย

__
_
_

เมนูการพัฒนาตนเอง

__
_
_เอกสาร

เอกสารประกอบการบรรยาย

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!