fbpx

แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1. ที่มาและความสำคัญ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ขึ้น ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(Excellence Individual Development Platform: EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) เพื่อนำข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์กลางในการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานในสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู และรวมไปถึงทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวคิดในการตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) นี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและดำเนินการ ในการให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางในการทดสอบของทุกจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) และการอบรมพัฒนาด้านอื่น ๆ รวม 185 ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center : ERIC) เดิม ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนประจำอำเภอเป็นที่ตั้งของศูนย์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดำเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละจังหวัด

2.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ

2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรการศึกษา

3. เป้าหมายในการดำเนินงานของศูนย์ HCEC

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

3.1 ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1) การอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

2) เพิ่มระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) ในแพลตฟอร์ม (Digital Education Excellence Platform: DEEP) และเปิดใช้งานในช่วงของการเตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

3.2 ระยะกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

1) การอบรมพัฒนาครูแกนนำ (Core/ Master Trainers) ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

3.3 ระยะยาว

1) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

4. คำจำกัดความ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเสิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) หมายถึงศูนย์กลางพัฒนารูและบุคลากรทางการศึกษาประจำจังหวัด ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21ของกระทรวงศึกษาธิการตาม แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาทั้งในรูปแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

5. ขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

            การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฐานะของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านการเป็นผู้ให้คำปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการโดยครอบคลุมตั้งแต่ การศึกษาวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำแผนการดำเนินงานตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

5.1 ศูนย์อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Training Center)

            ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในด้านสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)

2) กรอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Curriculum Based)

4) การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นชั้นตอน (Coding)

5) การอบรมพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

5.2 ศูนย์การทดสอบ (Testing Center)

1) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)

2) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

3) ทักษะอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น

5.3 การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติ (Verification)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ในการตรวจสอบรับรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

 1) การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติการออกใบประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์ (E-Certification)

2) การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติเพื่อใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู (Teacher License)

3) การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น

6. คณะกรรมการบริหารของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) มีรายละเอียดดังนี้

6.1 คณะกรรมการบริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่

1) กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2) สนับสนุนงประมาณในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะที่จำเป็น

3) สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

6.2 คณะกรรมการบริหารระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่

1) ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2) จัดทำแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) เชื่อมต่อกับ IE เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแนวทางการบริหารของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) จัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาศูนย์อบรม พัฒนาบุคลากรประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และคณะกรรมการระดับศูนย์สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุก ๆ ด้าน

4) นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6.3 คณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนระดับจังหวัด มีหน้าที่

1) เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2) ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์ HCEC ระดับจังหวัด รวมทั้งหาทาง แนวทางแก้ไขบัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3) จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ในระดับจังหวัด

กรอบโครงสร้างการบริหารขับเคลื่อนศูนย์ระดับจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์

มีหน้าที่

1. ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ในระดับจังหวัด รวมทั้งหาทาง แนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ในระดับจังหวัด

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ในระดับจังหวัด

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มัธยมศึกษา/ประถมศึกษา

มีหน้าที่

1. เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เป็นกรรมการบริหารศูนย์ระดับจังหวัด

3. ประสานการดำเนินงานการจัดทำโครงการและประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4. ช่วยเหลือด้านวิชาการ อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และร่วมกับศูนย์ฯระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน

5. ร่วมนิเทศกำกับติดตาม ดูแลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

6. สรุป รายงานผลการดำเนินศูนย์ฯ เสนอคณะกรรมการระดับส่วนกลาง

ศึกษานิเทศก์มัธยมศึกษา/ประถมศึกษา

1. เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เป็นกรรมการบริหารศูนย์ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน

3. ประสานการดำเนินงานการจัดทำโครงการและประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4. ช่วยเหลือด้านวิชาการ อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและร่วมกับศูนย์ ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน

5. ร่วมนิเทศ กำกับติดตาม ดูแลการดำเนินงานของศูนย์

6. สรุป รายงานผลการดำเนินศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

กรอบโครงสร้างการดำเนินงานระดับศูนย์ HCEC

ประกอบด้วย

1.ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์

2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์

3. ศึกษานิเทศก์ที่ดูแล/รับผิดชอบศูนย์

4. ครูที่รับผิดชอบศูนย์ HCEC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการศูนย์

5. เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์

6. ธุรการศูนย์

7. อื่น ๆ (ให้โรงเรียนพิจารณา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์

1. เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ระดับจังหวัด

3. ประสานการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการ และประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์

4. อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

5. นิเทศ กำกับติดตาม ดูแลการดำเนินงานของศูนย์

6. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด

รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์

1. เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

2. ประสานการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการ และประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

3. อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

4. นิเทศ กำกับติดตาม ดูแลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

5. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด

ผู้จัดการศูนย์ฯ/ครูผู้รับผิดชอบศูนย์

1. รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์

2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานศูนย์ฯ

3. จัดทำเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ และประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

4. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการของศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

5. ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

6. รวบรวม ประเมินผลการดำเนินการทุกกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด และรายงานตามลำดับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีประจำโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานของศูนย์

2. ดูแลระบบครือข่าย เทคโนโลยีของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรการศูนย์

1. รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์และเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์

2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ระดับโรงเรียน

3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ระดับโรงเรียนa

4. ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์

5. รวบรวม ประเมินผลการดำเนินการทุกกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด และรายงานตามลำดับและเสนอให้ผู้จัดการศูนย์รับทราบ

ที่มา:

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!