แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนด้วย DLIT

…กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยความสำคัญ 3 ประการ คือ

…จะใช้เทคโนโลยีอย่างไรในการสอน?

…สอนเนื้อหาอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย?

…และจะสอนอย่างไร?

ให้ “ผู้เรียนได้รับความรู้” มากที่สุด ในการเรียนด้วยตนเอง

…โดยทุก”กิจกรรม” ต้อง “สอดคล้อง”

กับความ “สามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี”

เพื่อการเรียนการสอนของ

“ผู้เรียน” และ

“ผู้สอน” ที่มีอยู่

**มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู รร.ด่านขุนทดในการอบรม การใช้ DLIT เพื่อการเรียนการสอน ครับ

22  มีนาคม 2559

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!