fbpx

การประยุกต์ใช้สื่อเพื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ

รวมแหล่งเรียนรู้ สำหรับนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่น่าสนใจ (OnLine)

  2. โปรแกรม Ultimate Phonic (Offline)

  3. การสร้างสื่อความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) (Semi Online)

 

แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ Eng 24

 

 

 

http://www.pracharathschool.go.th/curriculum/eng24

   eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รวมสื่อการเรียนสำหรับภาษาอังกฤษ จากโครงการโรงเรียนประชารัฐ

 


 

 

โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

eng24 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์การรับชม

eng24 เน้นนำเสนอในรูปแบบของ edutainment (education + entertainment) เพื่อให้ทุกคน เด็กวัยรุ่น ครู และผู้ปกครอง ชมรายการได้อย่างสนุกสนาน ได้ความรู้ที่ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

eng24 แบ่งเป็น 3 โมดูลใหญ่ๆ ดังนี้

1. eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

http://eng24.ac.th/eng_for_daily_life

แบ่งออกเป็น 2 รายการ ดังนี้

CAT English

การรวมตัวพิเศษของ 3 พิธีกรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ Christopher Wright, Adam Bradshaw และ Tae เต้-สุผจญ กลิ่นสุวรรณ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรายการ CAT โดยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่สนุก ตลก และได้ความรู้ใหม่ๆ เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 4.1 และ 4.2 ทุกตอนมีเอกสารรวมคําศัพท์และประโยคที่ควรรู้

 

 

Happy English

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในความหมายดีๆ ช่วยเพิ่มความสุขในการเรียนจากครูสมศรี ธรรมสารโสภณ รายการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

 

 

2. eng hourวิดีโอสอน Phonics สำหรับชั้น ป.1 และ ป.2 โดยครูต่างชาติ ความยาว 40 นาที เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

โดยคุณครูสามารถใช้วิดีโอนี้เปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปกับครูและนักเรียนต้นทาง เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ วิดีโอชุดนี้สอนโดย Mr.Brian Wadman อาจารย์ประจําคณะะศิลปศาสตร​์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา อาจารย์ประจํา สถาบันวิจัยภาษาและเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

http://eng24.ac.th/eng_hour

 

3. eng for occupations วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โดยเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริง เน้นถึงคำศัพท์ ประโยคและวัฒนธรรมที่ใช้ในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ครูและนักเรียนสามารถเลือกชมจากรายการ The Workshop หรือ Speak Up หรือเลือกจากกลุ่มอาชีพก็ได้

http://eng24.ac.th/eng_for_occupations

แบ่งเป็น 2 รายการ ดังนี้

Speak Up

เพราะภาษาอังกฤษ คือโอกาส รายการ Speak Up จึงพาไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานจากคนที่โดดเด่น และก้าวหน้าเพราะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษในรายการนี้มีรูปแบบชัดเจน ใช้ประโยคซ้ํา นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนได้ง่าย นําเสนอรายการโดย นาวิน ตาร์ (ดร.นาวิน เยาวพลกุล) และ ยิปโซ (อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์)

  • เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 3.1 และ 4.2 ทุกตอนมีเอกสารรวมคําศัพท์และประโยคที่ควรรู้

 

 

The Workshop

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละอาชีพ ผ่านสถานการณ์จริงของนักเรียนคนหนึ่ง (Intern) ที่ไป ฝึกงานกับคนทํางานมืออาชีพ (Boss) โดยมีผู้ช่วยเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิง (Buddy) นักเรียนจะ ได้เข้าใจลักษณะของอาชีพนั้น ภาษาอังกฤษที่ใช้ และได้ทําภารกิจที่ท้าทาย

*เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 4.1 และ 4.2 ทุกตอนมีเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดสําหรับคุณครู

 


 

 

 

คลังความรู้ด้านการศึกษาในรูปแบบแอนิเมชันที่ทันสมัย โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แบ่งออกเป็น 12 หมวด คือ ศิลปะ, ธุรกิจและเศรษฐกิจ, การออกแบบ, วิศวกรรมและเทคโนโลยี, สุขภาพ, วรรณคดีและภาษา, คณิตศาสตร์, ปรัชญาและศาสนา, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษาเชิงสังคม, การสอนและการศึกษา วิดีโอทุกตอนมีแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ และลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสืบค้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

https://ed.ted.com/


โปรแกรม Ultimate Phonic

Ultimate Phonics เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ถือได้ว่าทำได้ดีเลยทีเดียว ประกอบไปด้วย

  • All 262 lessons
  • All phonics sounds and rules
  • Over 4,400 words
  • Over 2,100 sentences
  • From basic to advanced

Word Lists

ที่มีคำศัพท์มากกว่า 4,400 คำและประโยค 2,100 ประโยค รวมทั้งหมด 262 บท ใช้ได้ทั้ง Mac และ Windows

 

ชมตัวอย่าง

 

 

สามาถ Download ได้ที่   https://spencerlearning.com/ultimate-phonics/free-program.html

 

ภาพตัวอย่างโปรแกรม

 

หน้าต่างโหมด Pettern

หน้าต่างโหมด Wordlist

หน้าต่างโหมด Word

 

หน้าต่างโหมด Sentence


การสร้างสื่อความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR)

 

Augmented Reality หรือ AR คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานเอาโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เข็มทิศ GPS และในปัจจุบันเทคโลโนยีต่างได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน์เพิ่มขึ้น จึงมีการสร้างแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้สามารถสร้าง AR ได้ด้วยตนเอง เพียงแค่มีแอพ มีกล้องที่สามารถถ่ายภาพ และอัดวิดีโอได้

และแอพลิเคชั่นที่จะแนะนำในครั้งนี้เพื่อสร้างสื่อความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) มีชื่อว่า Aurasma

Aurasma เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน เหมาะกับอุปกรณ์ประเภทไอโฟน ไอแพด สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ออรัสมาจะเป็นตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงโลกของความจริง และความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันะืที่มองเห็น เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง

https://www.aurasma.com/

 

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีคือ เครื่องมือ (Mobile Device) เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ เท็บเล็ต  ที่ใช้ระบบ iOS และ Android

 

หน้าต่างดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นที่ Play store

 

 

 

หน้าต่างดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นที่ App store

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!