fbpx

การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพในยุคไทยแลน 4.0

โลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนไป
 
ชนิดที่เปลี่ยนโลก เปลี่ยนพฤติกรรม
 
การใช้ชีวิตกันเลยทีเดียว
 
เชื่อหรือไม่ ว่าเทคโนโลยี
 
เปลี่ยนโยบาย เปลี่ยนความคิด
 
ในการบริหารประเทศ

 
 
แนวทางการพัฒนาประเทศ
 
หรือที่เรียกว่า “ไทยแลน 4.0”
 
ก็เช่นกัน มีเป้าหมายในการพัฒนา
 
ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า
 
ให้ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนประเทศ
 
ด้วย “นวัตกรรม”
 
เพื่อให้เกิดความ
 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 
ตามแนวทาง
 
“ศาสตร์พระราชา”
 
เพื่อก้าวเข้าสู่ การเป็น
 
ประเทศที่พัฒนาด้วยดิจิทัล
 
.
 
แล้ว…เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเราตรงไหน
 
เกี่ยวข้องกับครู กับนักเรียนอย่างแน่นอน
 
เพราะ….จากนโยบายด้านการศึกษา
 
ในด้านการผลิต พัฒนากำลังคน
 
และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 
ด้วยการ…”ยกระดับมาตรฐาน”
 
“พัฒนาหลักสูตร” “สื่อ”
 
และ “ครูด้านภาษา”
 
ด้วย…..
 
การ…”ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษ” รองรับ Thailand 4.0
 
การ…พัฒนา “วิชาภาษาจีน”
 
การ…”ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”
 
การ…พัฒนา “โรงเรียนวิทยาศาสตร์”
 
“ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ”
 
โดย…มีความมุ่งหวัง
 
เพื่อ…”ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน”
 
เพื่อ… “ผลิตนวัตกรรมและ เทคโนโลยี”
 
รองรับ “อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ “
 
เพื่อ… “ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve”
 
โดยการ “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน”
 
___
 
ดังนั้น…ในส่วนของครู
 
ต้องเตรียมพร้อม
 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 
ครั้งใหญ่นี้จากระบบดิจิทัล
 
ทั้งหมดของประเทศ
 
โดยเฉพาะด้าน “การศึกษา”
 
ที่มี “ครูเป็นกำลังสำคัญหลัก”
 
ของขั้นตอนการพัฒนาประเทศ
 
เพราะ… ผู้เรียนที่ถูกเรียกว่าเป็น
 
“Digital Student”
 
เมื่อโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะเป็น
 
พลเมืองดิจทอล “Digital Citizen”
 
ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักของประเทศ
 
ในอนาคต
 
___
 
ดังนั้น…
 
การจัดการเรียนการสอน
 
ในห้องเรียนของครู
 
จะถูกเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี
 
ต้องเปลี่ยนห้องเรียนของตนเอง
 
ออกสู่ “ระบบดิจิทัล”
 
ด้วยการเปลี่ยนเป็น”ห้องเรียนออนไลน์”
 
เพื่อ…ให้ผู้เรียนสามารถ
 
เรียนรู้ตลอดเวลา
 
เพื่อ…ตอบโจทย์ของตนเอง
 
ผ่านอุกรณ์เคลื่อนที่
 
ที่พวกเข้าพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา
 
___
 
วันนี้ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราว
 
ความเป็นไปบนโลกใบนี้
 
รวมถึงความเป็นไปในประเทศไทยของเรา
 
ท่ีกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
 
ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพในยุคไทยแลน 4.0
 
กับ คณะครูและผู้บริหาร กลุ่มสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี
 
สพม. 30 จ.ชัยภูมิ บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนานมากครับ

 

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!