fbpx

ตัวอย่างหลักสุตรสถานศึกษา 2560

ตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

***เอกสารฉบับนี้ เขียนมาเพียงเพื่อให้ใช้เป็นตัวอย่างจากการอ่านของผู้เขียนเท่านั้น เอกสารดังกล่าวอาจยังไม่สมบูรณ์และถูกต้องร้อยเปอร์เซ็น และเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยมา ณ ที่ นี้ ขอบคุณครับ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!