fbpx

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และที่แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วยสองภาคส่วน ได้แก่ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน

การดำเนินงานของสถานศึกษา

  1. วางแผนการดำเนินงาน (หน้า 21)

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ

1.2 ศึกษา “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)”

1.3 โรงเรียนประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)” (ประเมินก่อนการดำเนินงาน)

1.4 รายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์

1.5 นำผลการประเมินตนเองเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

2.1 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน

2.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน

2.3 ดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

3. สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน

3.1 ประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)” (ประเมินหลังการดำเนินงาน)

3.2 รายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์

3.3 จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง

4. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นำข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ไปใช้ โดยการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

DLTV
กรอบโครงสร้างของมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (หน้า 22)

 

แนวทางการพัฒนาในภาพรวม 

ผู้บริหาร

ผู้บริหารจัดทำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “5 ข้อผู้บริหารจัดทำ” มุ่งเน้นให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ดำเนินการในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีข้อที่ผู้บริหารควรดำเนินการ (หน้า 23) ดังนี้

1. วางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียมอย่างจริงจัง และอำนวยความสะดวกให้การจัดการ เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

2. เป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่น และนำพาครู ทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนัก เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียน และจำนวนนักเรียน รวมถึงการกำกับ ดูแลให้มีการติดตั้ง โทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน

4. จัดหา ส่งเสริม กำกับ ดูแลให้มีคู่มือครูสอนทางไกลผ่าน แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของทุกห้องอย่างสม่ำเสมอ

ครู

ครูนำ 5 ข้อปฏิบัติการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “6 ข้อครูนำไปปฏิบัติ” มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนในโรงเรียนปลายทาง ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีข้อที่ครูควรดำเนินการ (หน้า 23-24)ดังนี้

1. จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเอื้อต่อการปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

2. เตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม ตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียมกำหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม ในการเรียนครั้งต่อไป

3. ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและ ต้องเอาใจใส่ กำกับ ดูแลแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการ เรียนทุกครั้ง

4. สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการ เรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง

5. วัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดใน แต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทำให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เพื่อปรับปรุง แก้ไขต่อไป

6. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อ ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความ รู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน


แนวทางการพัฒนาในรายมาตรฐานและตัวชี้วัด

ระดับสถานศึกษา

ด้านการจัดการเรียนการสอน (หน้า 24-26)

ตัวชี้วัดที่ 1 เตรียมการก่อนการเรียนการสอน

1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยมีมุมแสดงผลงานและป้ายนิเทศแสดงความรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้

2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ สัญญาณการแพร่ภาพของโรงเรียนต้นทางให้สามารถจัดการเรียนการสอน

3. ศึกษาคู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นทาง เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใบงาน ให้สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทางโดยการเตรียมล่วงหน้าก่อนสอนอย่างน้อย 1วัน

4. ชี้แจงการทำความเข้าใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้กับDLTV

ตัวชี้วัดที่ ๒ จัดการเรียนการสอนของครูปลายทางให้มีประสิทธิภาพครูปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเอื้อต่อการปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

2. เตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม ตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียมก าหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม ในการเรียนครั้งต่อไป

3. ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและ ต้องเอาใจใส่ กำกับ ดูแล แนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการ เรียนทุกครั้ง

4. สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการ เรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 3 วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

1. ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทำให้ทราบผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัดหรือไม่ เพื่อทำการซ่อมเสริมต่อไป โดยมีการวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และวัดผลปลายปีอย่างเป็นระบบ ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

2. มีการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผล เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 4 สอนซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

1. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้

2. สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเยนที่ไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3. สอนซ่อมเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

4. บันทึกผลการสอนซ่อมเสริมให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบจากการวัดและประเมินผล

ด้านการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

1. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์

2. มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาให้มีความแข็งแรง พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

1. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานห้องเรียน ตามบริบทของโรงเรียน โดยบริเวณโรงเรียน อาคารเรียนและห้องเรียน มีความสะอาดเป็นระเบียบ และปลอดภัย

2. มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ

3. มีภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ตัวชี้วัดที่ 3 การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

1. สถานศึกษามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ออกควบคุมดูแลอุปกรณ์ และระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

2. กำหนดแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้

3. จัดทำตารางกิจกรรมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ตัวชี้วัดที่ 4 กำหนดนโยบายและนำนโยบาย โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ

1. จัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพได้

2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

3. จัดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามบริบทของโรงเรียน

4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ

5. การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

6. นำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพต่อไป

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผน พัฒนาตนเอง (ID Plan) และกระบวนการPLC เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

2. กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

3. กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลการพัฒนาตนเอง (ID Plan) ที่สอดคล้องกับแผนที่ได้จัดทำไว้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) จากผลการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

5. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ตัวชี้วัดที่ 6 การนิเทศภายใน

1. กำหนดแผนการนิเทศโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ การนิเทศ เนื้อหา ระยะเวลา วิธีการแนวทาง และผู้นิเทศให้ครอบคลุมตามประเด็นการพิจารณา

2. ดำเนินการนิเทศภายใน ตามบริบทของสถานศึกษา เช่น คู่สัญญา,เยี่ยมชั้นเรียน,เพื่อนสนิท ฯลฯ

3. สรุปผลการนิเทศ

4. แลกเปลี่ยนผลการนิเทศและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา


ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของครูรายบุคคลตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (หน้า 47)

 

ที่มา : แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!