การดำเนินงาน”New DLTV”

การดำเนินงาน”New DLTV” ในส่วนของต้นทางมีสถานีโทรทัศน์และโรงเรียนวังไกลกังวลถือเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าท่ีในการถ่ายทอดการเรียนการสอน และผลิตรายการโดย…มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ 4 ประการ ดังน้ี

  1. การปรับผังรายการให้ New DLTV เป็นการจัดการศึกษา ทางไกล ท่ีครอบคลุมการเรียน

  2. การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ เรียนรู้ใหม่ “แบบ Active Learning”

  3. การเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากการออกอากาศ “แบบสดสด” เป็น “แบบบันทึกเทป”

  4. การปรับห้องเรียนที่ใช้ในการออกอากาศและ อุปกรณ์สถานีโทรทัศน์โดยมูลนิธิฯได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน

และอุปกรณ์ประจำห้องอาทิ การนำ “โทรทัศน์แบบ Smart TV”มาใช้เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อการเรียนรู้

มาประกอบการสอนได้ง่าย ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังได้เพิ่มกล้องที่เป็น Robot อีกห้องละ 1 ตัว ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดการ ทำงานของนักเรียนได้ทั่วห้องโดย..ที่ไม่ต้องให้ช่างกล้องเดินไปถ่ายใกล้ ๆซึ่งเป็นการรบกวนสมาธิของ นักเรียนนอกจากนี้ มูลนิธิฯยังได้เปลี่ยนระบบการถ่ายทำและการออกอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ สถานีจากระบบ SD มาเป็น “ระบบ HD”

ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันทำให้นักเรียนและครู ปลายทางตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถรับชมรายการจากสถานีได้คมชัดมากย่ิงขึ้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ https://drive.google.com/open?id=0B-qvbgQJk1_FT2VRN21JcUVPd0hzdEY1TXRzUm11bUFsdW1z

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!