การเขียนรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม Logbook Teacher

การเขียนรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher เวอร์ชัน 1.2 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้สอนต้องเตรียมข้อมูล ดังนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคล

2) การมอบหมายงานสอน

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

4) ชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

6) การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7) PLC

8) ผลการประเมิน 5 ปี

9) สรุป Logbook

ขั้นตอนและวิธีการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ (ศธ 0206.7/ว 22)

1. ให้ส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

2. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปีตามแบบที่ส่วนราชการกำหนดเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา

4. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา แล้วนำผลสำเร็จของการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานลงในบันทึกประวัติการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกครั้ง

5. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้วรับรองผลสำเร็จการพัฒนานั้นในบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน

 

** กรณีที่มีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 5 ปี

ให้…นำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

“ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี”

มานับรวมเป็น…จำนวนชั่วโมง

การพัฒนาให้ครบ จำนวน 100 ชั่วโมงได้

โดยให้….ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตรวจสอบจากบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

และเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง แล้วรับรองผลไว้เป็นหลักฐาน

 

6. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

โหลดได้ที่นี่ครับ โปรแกรม Logbook Teacher

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!