จะเลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 1

สรุปแนวทางการเตรียมเอกสารตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว20/2561) ตัวชี้วัดที่ 1.1

รายการประเมิน

            องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้

            องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน

            องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน

            ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้

                        ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)

                        ดีมาก (ร้อยละ 80.00 – 89.99)

                        ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99)

                        พอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99)

                        ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)

เกณฑ์การประเมิน

            การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น องค์ประกอบที่ 1 (70 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 2 (30 คะแนน)

            องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินจากการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน การปฏิบัติงานจริง หลักฐานเอกสาร อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลระดับคุณภาพ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 1 ให้ 1 คะแนน

ระดับ 2 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 1 และระดับ 2 ให้ 2 คะแนน

ระดับ 3 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ให้ 3 คะแนน

ระดับ 4 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3และระดับ 4 ให้ 4 คะแนน

ระดับ 5 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 ให้ 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 4)
คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 5)
คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 6)
คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 8)
คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 10)
ดีเด่น (5) 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00
ดีมาก (4) 3.20 4.00 4.80 6.40 8.00
ดี (3) 2.40 3.00 3.60 4.80 6.00
พอใช้ (2) 1.60 2.00 2.40 3.20 4.00
ต้องปรับปรุง(1) 0.80 1.00 1.20 1.60 2.00

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 6 รายการ รายการประเมินละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินจากการประเมินตนเอง พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้รับการประเมิน ตามสภาพ ความเป็นจริง หรือหลักฐานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน

ด้านที่ 1 : ด้านการจัดการเรียนการสอน

หมายถึง การจัดทำหลักสูตร และหรือพัฒนาหลักสูตรของครู เพื่อพัฒนานักเรียนให้ เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการรู้ด้วย วิธีการ รูปแบบที่ หลายหลาย และเหมาะสมเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ  มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด 

จากตัวชี้วัดดังกล่าวสรุปแบบง่าย ๆ ได้ว่า…ครูจะต้องทำหลักสูตร หรือจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพที่ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยต้องมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเหมาะสมเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดนี้ต้องการให้ครูได้จัดทำ หรือพัฒนา หลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ ที่ครูรับผิดชอบสอน โดยจะต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำคำอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้

หลักฐาน และร่องรอย ที่ควรมี เช่น

1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน

2) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน

3) หลักฐานการประเมินผล การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน

4) วุฒิบัตร เกียติบัตร โล่ คำสั่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น

– เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน

– เอกสารคำสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร

– เอกสารแบบประเมินหลักสูตร

– เอกสารแผนการสอน

– เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน

ระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
ระดับ 5 มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ระดับ 4 มีการนำไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาได้เหมาะสม
ระดับ 3 มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร
ระดับ 2 มีการทำรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชา
ระดับ 1 มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ล้ว…..ผู้ประเมินเขาจะดูและให้คะแนนยังไง?

ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ระดับ 1)
1 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรคุณภาพอยู่ในระดับ 1 และระดับ 2
ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ระดับ 1)
2. มีการทำรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชา (ระดับ 2)
2 คะแนน

ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3

ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ระดับ 1)
2. มีการทำรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชา (ระดับ 2)
3. มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร (ระดับ 3)
3 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ คุณภาพอยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3และระดับ 4
ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ระดับ 1)
2. มีการทำรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชา (ระดับ 2)
3. มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร (ระดับ 3)
4. มีการนำไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาได้เหมาะสม
(ระดับ 4)
4 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 ให้ 5 คะแนน
ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ระดับ 1)
2. มีการทำรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชา (ระดับ 2)
3. มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร (ระดับ 3)
4. มีการนำไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาได้เหมาะสม
(ระดับ 4)
5. มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
(ระดับ 5)
5 คะแนน

เอกสารหลักสูตรที่ครูควรเข้าไปศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เอกสารประกอบหลักสูตร

คู่มือการใช้หลักสูตร  (ขอขอบคุณ : ข้อมูลจาก สสวท.)

ที่มา: ของLink สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิกที่นี่

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ