จะเลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 2

สรุปแนวทางการเตรียมเอกสารตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว20/2561) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

จากตัวชี้วัดดังกล่าวสรุปแบบง่าย ๆ ได้ว่า…ครูจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร ที่สามารถสร้างและพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาตัวเอง ซึ่งต้องคำนึงถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย คะแนนในส่วนนี้ ทั้งหมด 25 คะแนน จาก 4 ตัวชี้วัดย่อย

ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำ และหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้

ตัวชี้วัดนี้ต้องการให้…การทำแผนการสอน หรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ของครู จะต้องสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา และมีความเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งต้องมีการจัดกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดนี้ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ครับ

หลักฐาน และร่องรอย ที่ควรมี เช่น

1) เอกสารเกี่ยวกับการวิเคระห์หน่วยการเรียนรู้

2) กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ต้องหลากหลาย และสามารถแสดงหลักฐานได้

3) รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้

4) ร่องรอยการนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้

5) การเผยแพร่ เป็นพี่เลี้ยง หรือให้คำปรึกษาครู

6) เอกสาร หลักฐาน อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น

– เอกสารแบบวิเคราะห์หลักสูตร

– เอกสารหน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน

– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน

– เอกสารนิเทศการสอน และนิเทศแผน

– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

ระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ระดับ 5 มีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุง
ระดับ 4 มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
ระดับ 3 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย
ระดับ 2 มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับ 1 มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายวิชา

ล้ว…..ผู้ประเมินเขาจะดูและให้คะแนนยังไง?

ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับรายวิชา (ระดับ 1)
1 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 และ 2ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับรายวิชา (ระดับ 1)
2. มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับ 2)
2 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 2 และ 3ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับรายวิชา (ระดับ 1)
2. มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับ 2)
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย (ระดับ 3)
3 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 2 3 และ 4ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับรายวิชา (ระดับ 1)
2. มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับ 2)
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย (ระดับ 3)
4. มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ (ระดับ 4)
4 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 2 3 4 และ 5ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก
1. มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับรายวิชา (ระดับ 1)
2. มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับ 2)
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย (ระดับ 3)
4. มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ (ระดับ 4)
5. มีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุง (ระดับ 5)
5 คะแนน

เอกสารหลักสูตรที่ครูควรเข้าไปศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 2551
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Backward Design)
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการ. เรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0.

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (25 ก.ย. 60)

คำชี้แจง Download
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Story Download
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เลี้ยงปูนิ่ม Download
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การคาดคะเนระยะทางและความสูง Download
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ดนตรีน่ารู้ Download
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านอุ๊ยขาดน้ำ Download
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มารู้จักจังหวะการอ่านโตเพลงไทยแสนง่าย Download
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สร้างสรรค์ภาพกราฟิก Download

โดย : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ถ้าครูสามารถจัดทำ และหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) 5คะแนน นี้ไม่ไปไหนแน่นนอนครับ
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ที่มา: หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิกที่นี่

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ