fbpx

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 20/2561

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561)

1. วัตถุประสงค์

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1 การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

1.2 การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

1.3 การให้รางวัลจูงใจ

1.4 การให้ออกจากราชการ

1.5 การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ

โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน

2. แบบประเมิน

แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น 4 สายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

แบบที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา

แบบที่ 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา

3. รายการประเมิน

องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน

ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้

ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)

ดีมาก (ร้อยละ 80.00 – 89.99)

ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99)

พอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99)

ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)

4. เกณฑ์การประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น องค์ประกอบที่ 1 (70 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 2 (30 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด

โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินจากการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน การปฏิบัติงานจริง หลักฐานเอกสาร อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลระดับคุณภาพ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ ยู่ในระดับ 1 ให้ 1 คะแนน

ระดับ 2 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 1 และระดับ 2 ห้ 2 คะแนน

ระดับ 3 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ให้ 3 คะแนน

ระดับ 4 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3และระดับ 4 ให้ 4 คะแนน

ระดับ 5 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 ให้ 5 คะแนน

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ คือ ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้

ระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 4)
คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 5)
คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 6)
คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 8)
คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 10)

ดีเด่น

5 4.00 5.00 6.00 8.00

10.00

ดีมาก

4 3.20 4.00 4.80 6.40

8.00

ดี

3 2.40 3.00 3.60 4.80

6.00

พอใช้

2 1.60 2.00 2.40 3.20

4.00

ต้องปรับปรุง 1

0.80

1.00

1.20

1.60

2.00

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 6 รายการ รายการประเมินละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน

โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินจากการประเมินตนเอง พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้รับการประเมิน ตามสภาพ ความเป็นจริง หรือหลักฐานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. เกณฑ์ตัดสิน

ให้สรุปผลการประเมินว่าผู้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ตัดสินระดับใด ดังนี้

ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)

ดีมาก (ร้อยละ 80.00 – 89.99)

ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99)

พอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99)

ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน

□ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ….. – 31 มีนาคม… )

□ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ….. – 30 กันยายน ….)

ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………………………………………………………..

ตำแหน่ง……………………………………………….วิทยฐานะ……………………………….. เงินเดือน………..บาท

สถานศึกษา……………… สังกัด………………………………………………

สอนระดับชั้น………… วิชา…………………………………………………………………

ชั่วโมงการสอน……..ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวนวันลาในรอบการประเมิน…………………………….วัน ประกอบด้วย

(1) ลาป่วย ………….วัน (2) ลากิจ……………. วัน

ชื่อผู้ประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………..

ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)

ที่

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

45

   
  1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

5

  1.2 การจัดการเรียนรู้

25

     1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

(5)

     1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัด
ประสบการณ์

(5)

     1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

(5)

     1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

(10)

         1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

{5}

         1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

{5}

  1.3 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้

5

  1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5

  1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

5

2 ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน

10

  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

5

  2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5

3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

10

  3.1 การพัฒนาตนเอง

5

  3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

5

4 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5

 

คะแนนรวม

70

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)

ที่

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา

1

มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์

5

   

2

การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา

5

3

มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

5

4

การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

5

5

การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

5

6

การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

5

 

คะแนนรวม

30

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

70

 
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

30

 

คะแนนรวม

100

 

คิดเป็นร้อยละ

100

 

ตอนที่ 4 ผลการประเมิน

4.1 ผลการประเมินตนเอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง

(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้รับการประเมิน

(…………………………………….)

ตำแหน่ง………………………………………

วันที่……………………………………………

4.2 ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา

4.2.1 ผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้

□ ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)

□ ดีมาก (ร้อยละ 80.00 – 89.99)

□ ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99)

□ พอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99)

□ ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)

4.2.2 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้ประเมิน

(…………………………………….)

ตำแหน่ง………………………………………

วันที่……………………………………………

(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้บังคับบัญชา

(…………………………………….)

ตำแหน่ง………………………………………

วันที่……………………………………………

ตอนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน

ผู้รับการประเมิน :

□ ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว

(ลงชื่อ)…………………………………………

     (…………………………………….)

ตำแหน่ง : ………………………………………

วันที่ : ……………………………………………

ผู้ประเมิน :

□ ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว

□ มิได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่……………………………………….แล้ว
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ

(ลงชื่อ)…………………………………………

                                                                      (…………………………………….)

ตำแหน่ง : ………………………………………
วันที่ : ……………………………………………

 

(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน

                                                                      (…………………………………….)

ตำแหน่ง : ………………………………………
วันที่ : ……………………………………………

สำหรับการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

คณะกรรมการ :

□ เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

□ มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………………
(…………………………………….)

วันที่ : ……………………………………………

(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ             (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(…………………………………….)                                         (…………………………………….)

วันที่ : …………………………………………                            วันที่ : …………………………………………

ผู้บังคับบัญชา :

□ เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

□ มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………………

(…………………………………….)

วันที่ : ……………………………………………

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) :

□ เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

□ มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………………

(…………………………………….)

วันที่ : ……………………………………………

ที่มา: ว 20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!