fbpx

ข้อควรระวังในการบันทึกโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

    โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ใช้หลักการทำงานพื้นฐานมาจากโปรแกรม Excel (ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล) เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ

     โดยจะเก็บข้อมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า เซล (Cell) ที่สามารถนำเอาเซลมาอ้างอิงใส่ในสูตร เพื่อให้โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์จากข้อมูลที่บันทึกไว้ได้

     Microsoft Excel เป็นโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office สำหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่มีความสามารถในการคำนวณและสร้างกราฟจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

   ดังนั้นการบันทึกโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) จึงต้องอาศัยพื้นฐานจากการคำนวนสูตรของโปรแกรม Excel เป็นหลัก ด้วยคำสั่ง แมโคร หรือ มาโคร ที่ผู้เขียนโปรแกรม เขียนคำสั่งแมโคร หรือ มาโคร ควบคุมโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ไว้

นั้นก็หมายความว่าในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของครูตลอด 5 ปี ไม่ควรทำการแก้ไขหรือ ดัดแปลง ข้อมูลในตารางทั้งหมด เพราะอาจส่งผลให้การคำนวนค่า เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละแถว เกิดความคลาดเคลื่อนได้

การเปิดใช้งานโปรแกรม logbook

1. ให้คลิกเมาส์ซ้ายที่ปุ่ม “เปิดการใช้งานการแก้ไข” ในแถบสีเหลืองใต้เมนูของโปรแกรม ก่อนการใช้งาน

2. ให้คลิกเมาส์ซ้ายที่ปุ่ม “เปิดการใช้งานเนื้อหา” ในแถบสีเหลืองใต้เมนูของโปรแกรมก่อนการใช้งาน

 

ห้ามใช้เมนูคำสั่ง “ตัด (Cut)”

ห้ามใช้เมนูคำสั่ง “ตัด (Cut)” จากการคลิ๊กเมาส์ที่ปุ่มขวา หรือที่เมนู ซึ่งจะทำให้การประมวลผลความผิดพลาด ทำให้เกิดหน้าต่าง run Time error

 

 

ห้ามใช้ “เมนูล้างค่า (Clear)”

ห้ามใช้ “เมนูล้างค่า (Clear)” จากการคลิ๊กเมาส์ที่ปุ่มขวา หรือที่ เมนู เพราะจะทำให้โปรแกรมเกิดการป้องกันการบันทึกและแก้ไขในช่องที่ทำการบันทึก ซึ่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยผู้บันทึกจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาใหม่เพื่อบันทึกข้อมูล โดยทำการโอนข้อมูลทั้งหมดมาจากแฟ้มข้อมูลเดิมที่เสียหาย หรือทำการ ใช้ “เมนูล้างค่า (Clear)”

 

 

ตัวอย่างปัญหาเกิดตารางสีแดงขึ้น

ผู้บันทึกจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามปกติจะเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ เช่น เกิดตารางสีแดงขึ้น และไม่สามารถเอาออกไปได้ แม้ผู้บันทึกจะทำการแก้ไขโดยการบันทึกข้อมูลใหม่ลงในช่องที่ต้องการก็จะยังค้างอยู่ เพราะการคำนวนเกิดการผิดพลาดขึ้นแล้ว

     วิธีการแก้ไขทำได้โดยผู้บันทึกจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาใหม่เพื่อบันทึกข้อมูล โดยทำการโอนข้อมูลทั้งหมดมาจากแฟ้มข้อมูลเดิมที่เสียหาย หรือทำการ ใช้ “เมนูล้างค่า (Clear)”

กรณีผู้บันทึกได้ลบข้อมูลในช่องรายการ “รหัสเอกสารสำหรับตรวจสอบ”

กรณีผู้บันทึกได้ลบข้อมูลในช่องรายการ “รหัสเอกสารสำหรับตรวจสอบ” ให้แก้ไขดังนี้

1. คลิกเมาส์ซ้ายในช่องรายการที่อยู่ใต้ช่องรายการที่ได้ลบข้อมูลไป

2. ดูการแสดงผลที่เมนู ƒχ ในตัวอย่างแสดง =s8

3. คลิกเมาส์ซ้ายในช่องรายการที่ได้ลบข้อมูลไป แล้วพิมพ์ค่าที่น้อยกว่าค่าที่แสดงในข้อ 2. ในที่นี้คือ =S8 ให้พิมพ์ =S7 แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงรหัสเอกสารขึ้นมา

 

ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด

ที่มา: คู่มือบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (LogBook) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!