fbpx

จะ..เลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 6

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSK   IELTS british council   IELTS IDPH

สรุปตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและหรือ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ (5คะแนน)

   1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช้ สร้าง และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้

จากตัวชี้วัดดังกล่าวสรุปแบบง่าย ๆ ได้ว่า…หลังจากที่สอนเสร็จแล้ว ครูต้อง…มีรายงานการเลือกใช้สื่อการสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และสอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ได้ออกแบบไว้แล้วจากตัวชี้วัดที่ 1-2

การตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล จากคณะกรรมการ ดังนี้

1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
2) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
3) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง
4) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น

– เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
– เอกสารเกียรติบัตร
– เอกสารแบบประเมินสื่อ
– เอกสารบันทึกเผยแพร่
– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

แล้ว…..ผู้ประเมินเขาจะดูและให้คะแนนยังไง?

ถ้าครูมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพตัวชี้วัด

ครูจะได้คะแนน
ระดับ 5 มีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ แล้วนำผลการประเมิน มาปรับปรุง 5 คะแนน
ระดับ 4 มีการสร้างหรือจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 4
คะแนน
ระดับ 3 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ที่นำมาใช้ให้สอดคล้อง กับผู้เรียน 3
คะแนน
ระดับ 2 มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ที่คัดเลือกแล้วมาใช้ให้ สอดคล้อง กับแผนการจัดการเรียนรู้ 2
คะแนน
ระดับ 1 มีการพิจารณาเลือกสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1
คะแนน

แนวทางของการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

หวังว่าบทความนี้คงเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการศึกษานะครับ
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ที่มา: หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิกที่นี่

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!