fbpx

สรุป!! การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSK   IELTS british council   IELTS IDPH

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา

1. กําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น

3. ผอ.สถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษา

4. ผอ.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาทําหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจํานวน ทําหน้าที่ พิจารณา รายงาน ผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจสั่ง เลื่อนเงินเดือน

คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน (หน้า 8)

ผอ.สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 คน ตามแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ สพฐ. กําหนด

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

อันดับช่วงเงินเดือนระดับอัตตรา
คศ. 5 60,840-76,800 บน 68,560
  29,980-60,830 ล่าง 60,830
คศ. 4 50,330-69,040 บน 59,630
  24,400-50,320 ล่าง 50,320
คศ. 3 40,280-58,390 บน 49,330
  19,860-30,200 ล่าง 37,200
คศ. 2 30,210-41,620 บน 35,270
  16,190-30,200 ล่าง 30,200
คศ. 1 24,890-34,310 บน 29,600
  15,440-24,880 ล่าง 22,780
ครูผู้ช่วย 19,910-24,750 บน 22,330
  15,050-19,900 ล่าง 17,480

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบจํานวนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ทุกราย (ซึ่งอาจมีจํานวน 80 คน แต่ในตัวอย่างกรณีศึกษานี้ กําหนดจํานวน 5 คน เฉพาะสายงานการสอน)

1. นาย ก ครูผู้ช่วย เงินเดือน 18,640บาท

2. นาย ข ครู คศ.1 เงินเดือน 28,210บาท

3. นาย ค ครู คศ.2 เงินเดือน 34,430 บาท

4. นาย ง ครู คศ.3 เงินเดือน 57,500 บาท

5. นาย จ ครู คศ.4 เงินเดือน 54,190 บาท

สมมุติว่า กรณีศึกษานี้ มีครู จํานวน 5 ราย รวมเงินเดือน 198,020 บาท คณะกรรมการ บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้ใช้วงเงินเลื่อน 2.80 %

ขั้นตอนที่ 3 นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาประกอบการพิจารณากําหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล โดยคํานึงถึง

(1) ระดับ ผลการประเมิน

(2) ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ

และ (3) วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน จํานวน 5,544.56 บาท

ขั้นตอนที่ 4 สร้างโปรแกรมคํานวณการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสะดวกในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต้องแยกการพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม ตามมติ ค.ร.ม. ก่อน คือ

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 – คศ.5

ต่อจากนั้นจึงแยกวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 (รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน)

กลุ่มที่ 2 (รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี) ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อํานวยการสถานศึกษา)

หมายเหตุ เนื่องจาก นาย ง เงินเดือนเต็มขั้น คศ.3 อัตราเงินเดือน 54,390บาท ยังไม่สามารถ สไลด์ไปรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ได้ ต้องเป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

สําหรับค่าตอบแทนพิเศษต้องได้รับเงินตามความเป็นจริง ไม่สามารถปัดเศษเป็นหลักสิบบาทได้

อนึ่ง เมื่อคราวการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2562 นาย ง ต้องได้รับการเลื่อนเงินเดือนอัตรา 54,390 บาท รวมกับเงินเดือนที่ได้รับการพิจารณาเป็นเงินเดือนใหม่ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยไม่สามารถนํา ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มาบวกรวมเป็นเงินเลื่อนได้

สรุป วงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ คือ

  1. นาย ก ได้ร้อยละ (?) เงินเดือนที่ได้(?)
  2. นาย ข ได้ร้อยละ (?) เงินเดือนที่ได้(?)
  3. นาย ค ได้ร้อยละ (?) เงินเดือนที่ได้(?)
  4. นาย ง ได้ร้อยละ (?) เงินเดือนที่ได้(?)
  5. นาย จ ได้ร้อยละ (?) เงินเดือนที่ได้(?)

รวมจำนวนเงินที่เลื่อนเท่ากับวงเงิน 2.80% = 5,544.56 บาท

ที่มา : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!