จงเป็นจอมโจรผู้กระหายวิชา

จงเป็นจอมโจรผู้กระหายวิชา นามของข้า คือ จอมโจร “KID”

คุณลักษณะ 3 ประการ อันโดดเด่นของศตวรรษ ใหม่นี้ที่ควรต้องมี“Knowledge”

จงเป็น… “ผู้ใฝ่รู้”

“ใฝ่เรียน”

“มั่นศึกษา”

“ค้นหาความรู้”

อยู่เสมอ

เพื่อ….ให้เกิด “องค์ความรู้ใหม่”

จากการ

“คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์”

เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้คน


“Idea”

จง…..เป็นผู้ที่มี

“ความคิดสร้างสรรค์”

“สร้างผลงาน” ใหม่ๆ

จาก… “องค์ความรู้” ของตนเอง

และ “เผยแพร่”

เพื่อเป็นประโยชน์

กับผู้คน อยู่เสมอ


“Develop”

จง…..เป็นผู้ที่

“พัฒนา”

“เติบโต”

“เจริญขึ้น”

“ขยายความก้าวหน้า”

“ขยายความคิด”

“ความอ่าน”

“ขยายช่องทางการนำเสนอผลงาน

ความรู้ของตนเอง และเพื่อสังคม

อยู่เสมอ


หากทำได้ครบทั้ง 3 ประการนี้

ท่านจะเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่

เป็นประโยชน์แก่ตนเอง

และสังคมทุกวงการ

ได้อย่างแน่นอนครับ ^___^

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ