fbpx

7 คำตอบเกี่ยวกับ HCEC

เพจการศึกษายกกำลังสอง ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับ ศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center) เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ในประเด็นต่าง ๅ 7 ประเด็นดังนี้

HCEC (Human Capital Excellence Center) เป็นศูนย์รวมในการเพิ่มขีดความสามารถของทุนมนุษย์ ที่มีเป้าหมายหลักในการช่วยให้ระบบการศึกษาดีขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู และทำงานร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะในการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด โดยทำงานเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 อ้างอิงตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan) หรือ EIDP รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการทดสอบทักษะที่จำเป็นและสำคัญสำหรับวิชาชีพครู ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP ซึ่งจะเก็บบันทึกข้อมูลการอบรมพัฒนาทุกครั้งลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ

HCEC เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่จำเป็นเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยศูนย์ HCEC จะกระจายอยู่ทั่วประเทศ และกระจายองค์ความรู้ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ผ่านการสอนและจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงสามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและสิ้นเปลืองงบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ในการอบรมพัฒนาตนเองผ่านศูนย์ HCEC ที่ใกล้ที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HCEC ของอาชีวะ เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ในการพัฒนาทักษะให้นักเรียนมีศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการตลาดการจ้างงานในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาที่ทันสมัยและนำไปใช้ได้จริง ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ DEEP เพื่อนำเก็บข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการพัฒนารายบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนสามารถมาร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการผ่าน HCEC ได้ ตั้งแต่ในระดับของการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเป็นครั้งคราว หรือการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น ไปจนถึงการจับมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในแบบที่เรียกว่า Co-Educating เช่นการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบ Project based Learning ให้กับครูในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลไกดังกล่าวทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาเด็กได้มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และภาคเอกชนก็ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมปฏิบัติงาน 

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนสามารถมาร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการผ่าน HCEC ได้ ตั้งแต่ในระดับของการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเป็นครั้งคราว หรือการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น ไปจนถึงการจับมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในแบบที่เรียกว่า Co-Educating เช่นการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบ Project based Learning ให้กับครูในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลไกดังกล่าวทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาเด็กได้มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และภาคเอกชนก็ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมปฏิบัติงาน 

HCEC ของอาชีวศึกษาเป็นการเชื่อมโยง Supply หรือนักศึกษาที่มีคุณภาพ เข้ากับ Demand ของตลาดที่มีความต้องการบุคลากรคุณภาพ ผ่านความร่วมมือในระดับต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานอย่างถูกจุด ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ช่องว่างของทักษะ (Skill Gap) ลดลง ซึ่งนั่นหมายถึงอาชีวศึกษาสามารถผลิตบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนกับมืออาชีพเพื่อให้มีศักยภาพแรงงานที่เป็นเลิศ ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน ทั้งในเรื่องของทักษะและปริมาณแรงงานที่ภาคเอกชนต้องการ

HCEC มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทั้งวิชาชีพครู ซึ่งเป็นหัวใจของระบบการศึกษา เมื่อครูเก่งขึ้น โอกาสในการได้การศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนก็จะสูงขึ้น ในขณะที่อาชีวศึกษาเองจะกลายมาเป็นกลไกหลักในการผลิตบุคลากรคุณภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต HCEC จะช่วยยกระดับการศึกษาให้กลายเป็นระบบนิเวศโดยสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อ ช่วยสนับสนุนให้ทั้งนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตนเอง และจะนำพาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง 

ทำความเข้าใขเพิ่มเติมกับงานเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center (HCEC) วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ที่มา: การศึกษายกกำลังสอง

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!