fbpx

คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียน 

คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียน

 

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 


บทบาทนักเรียน

  • ทำแบบสำรวจฯ ขั้นต้น
  • (หากพบแวว) ทำแบบสำรวจฯ รายด้าน
  • ดูรายงานผลการสำรวจแวว
  • พิมพ์รายงาน

การเริ่มต้นใช้งานและเข้าสู่ระบบสำหรับนักเรียน 

นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการพิมพ์ Link URL : https://mi-test.obec.go.th/ ที่ช่องของ Address Bar บน Web Browser แล้วคลิก นักเรียน ระบบจะนำเข้าสู่การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ โดยขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีดังนี้ 

ในการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

1) ช่อง ชื่อผู้ใช้ระบบ ให้นักเรียนกรอก “เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน” 

2) ช่อง รหัสผ่าน ให้นักเรียนกรอก “1234” 

การทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษขั้นต้น 

1. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วก็จะเห็นหน้าต่างข้อมูลของนักเรียน และปุ่มทำแบบทดสอบความสามารถพิเศษขั้นต้น ให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม “ทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษขั้นต้น” เพื่อทำแบบสำรวจแววฯ 

2. เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษขั้นต้น” นักเรียนจะสามารถทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษขั้นต้นได 

3. เมื่อนักเรียนทำแบบสำรวจแววขั้นต้นครบทุกข้อแล้ว ให้นักเรียนกด “บันทึกข้อมูล” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลสำรวจแววความสามารถพิเศษขั้นต้นของนักเรียน 

4. เมื่อนักเรียนกดบันทึกข้อมูลแล้ว นักเรียนก็จะเจอหน้าต่างแสดงความยินดีกับนักเรียน และระบบจะกลับหน้าแรกโดยอัตโนมัติ 

การทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 

1. เมื่อนักเรียนกดบันทึกข้อมูลจากการทำแบบสำรวจแววฯ ขั้นต้นแล้ว จะเจอหน้าต่างแสดงความยินดีกับนักเรียน และระบบจะกลับหน้าแรกโดยอัตโนมัติ ระบบจะแสดงแววความสามารถพิเศษขั้นต้นของนักเรียน และแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (ถ้ามีแววความสามารถพิเศษ ข้อมูลความสนใจจะขึ้นสีเข้ม) เพื่อให้นักเรียนได้คลิกที่แบบสำรวจแววฯ ในแต่ละด้านเพื่อทำการสำรวจแววฯ ด้านนั้น ๆ ต่อไป 

*หมายเหตุ หากนักเรียนทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษขั้นต้นแล้ว  ไม่ผ่านเกณฑ์ (ข้อมูลความสนใจจะไม่ขึ้นสีเข้ม) ระบบจะไม่ให้นักเรียนทำการสำรวจแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ดังภาพ 

2. ให้นักเรียนกดทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่ปรากฎ เมื่อทำการสำรวจแววฯ รายด้านเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ** นักเรียนสามารถทำแบบสำรวจแววฯ ในแต่ละด้านได้เพียงครั้งเดียว 

*หมายเหตุ : หากนักเรียนทำแบบสำรวจแววฯผิด นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือจากครูประจำชั้นให้ทำ

*หมายเหตุ : หากนักเรียนทำแบบสำรวจแววฯผิด นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือจากครูประจำชั้นให้ทำการล้างข้อมูลการทำแบบสำรวจแววฯของนักเรียนได้ และนักเรียนจะได้ทำแบบสำรวจแววใหม่ตั้งแต่ขั้นต้

3. เมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้ว ผลการทำแบบสำรวจแววฯ แต่ละด้านก็จะปรากฏในหน้าหลักของนักเรียน 

การพิมพ์รายงาน 

นักเรียนสามารถกดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อดูข้อมูลความสนใจของนักเรียนในแต่ละด้าน และแววความสามารถพิเศษของตนเองได 

คลิก ออกจากระบบเมื่อทำงานเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อต้องการออกจากระบบ  ระบบจะกลับคืนสู่หน้า https://mi-test.obec.go.th/ 

ที่มา:

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!