ร่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
“ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่” 

นิยามศัพท์ 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนรวม ในอัตรา 1 ต่อ 7, 1 ต่อ 8 หรือในอัตราส่วนที่มากที่สุด ที่สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาสำมารถดำเนินการได้ ตามความพร้อม และ ดำเนินการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชนและผู้ปกครอง 

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ที่มีศักยภาพ และ มีความพร้อมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเสมอภาค ความเท่าเทียม ลดอัตราการแข่งขันสูง เป็นทางเลือกให้ชุมชนและผู้ปกครอง 

โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) 

โรงเรียนเครือข่าย หมายถึง โรงเรียนที่มาเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

รวม หมายถึง การรวมที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพื่อให้กำรบริหารและจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษำา

แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ 

โรงเรียนคุณภำพควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ด้านกายภาพ 

1) สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมำเรียนรวมได้ ในอัตรา 1 : 7 หรือ 1 : 8 หรืออยู่ในอัตราส่วนมากที่สุด ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำเนินการได้ 

2) ควรมีพื้นที่อย่ำงน้อย จำนวน 10 ไร่ (สำหรับโรงเรียนคุณภาพ) และจำนวน 20 ไร่ (สำหรับ โรงเรียนดีสี่มุมเมือง) หรือตามความเหมาะสมที่สามารถพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนได้ 

3) มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม สะดวกสบาย 

2. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1) ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2) ครู และบุคลำกรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ด้านภาคีเครือข่าย 

1) ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างดี 

2) ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่่างดี 

ที่มา: ร่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!