fbpx

สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)

สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)

โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่

1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดาเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ

เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดาเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น ดังนี้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละฉบับตอบเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงมีส่วนในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ โดยสรุปได้ตามแผนภาพ 

อ่านเพิ่มเติม

ที่มา: สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)

Link สำรอง

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!