ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดย… ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ