fbpx

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ปีการศึกษา 2564

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลโรงเรียน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ “เงินอุดหนุนรายหัว” การวางแผน การบริหาร จัดการ การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ใน 1 ปี การศึกษา จำนวน 3 รอบ คือ

 • รอบที่ 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี (ภาคเรียนที่ 1)
 • รอบที่ 2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี (ภาคเรียนที่ 2)
 • รอบที่ 3 ณ วันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป ของทุกปี (สิ้นปีการศึกษา)

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียน

รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

ใช้ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 รายการที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

 1. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่น ชื่อ สกุลผู้อำนวยการโรงเรียน พิกัด ที่ตั้ง ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 2. เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ซึ่งยังไม่มีในฐานข้อมูลระบบ DMC และนักเรียน G
 3. ย้ายเข้านักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
 4. ย้ายออก ออกกลางคัน จำหน่ายนักเรียน
 5. ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ดังนี้ รายการน้ำหนักส่วนสูง ความด้อยโอกาส ขาดแคลน การ
  เดินทาง พักนอน ประเภทนักเรียน สายการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย) แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน
 6. ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการทั้งหมด เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนกดยืนยันข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียนกดรับรองข้อมูล และเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษากดรับทราบข้อมูล โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้เมื่อระบบเปิด – วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยระบบ ปิด วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ระบบ ปิด วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

ใช้ข้อมูลการที่มีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รายการที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

 1. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่น ชื่อ สกุลผู้อำนวยการโรงเรียน พิกัด ที่ตั้ง ไฟฟ้า ประปาอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 2. เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ซึ่งยังไม่มีในฐานข้อมูลระบบ DMC และนักเรียนติด G
 3. ย้ายเข้านักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
 4. ย้ายออก ออกกลางคัน จำหน่ายนักเรียน
 5. ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ดังนี้ รายการน้ำหนักส่วนสูง ความด้อยโอกาส ขาดแคลน การเดินทาง พักนอน ประเภทนักเรียน สายการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย) แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน
 6. ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการทั้งหมด เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนกดยืนยันข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียนกดรับรองข้อมูล และเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษากดรับทราบข้อมูล โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้เมื่อระบบเปิด –วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยระบบปิด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้เมื่อระบบเปิด –วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
โดยระบบปิด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

รอบที่ 3 สิ้นปีการศึกษา 2564

รายการที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

 1. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่น ชื่อ สกุลผู้อำนวยการโรงเรียน พิกัด ที่ตั้ง ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 2. เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ซึ่งยังไม่มีในฐานข้อมูลระบบ DMC และนักเรียนติด G
 3. ย้ายเข้านักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
 4. ย้ายออก ออกกลางคัน จำหน่ายนักเรียน
 5. ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ดังนี้ รายการน้ำหนักส่วนสูง ความด้อยโอกาส ขาดแคลน การเดินทาง พักนอน ประเภทนักเรียน สายการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย) แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน
 6. บันทึกการสอบได้สอบตกของนักเรียน
 7. บันทึกการสอบตก ซ้ำชั้นของนักเรียน
 8. บันทึกการสอบได้ เรียนจบ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
 9. ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการทั้งหมด เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนกดยืนยันข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียนกดรับรองข้อมูล และเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษากดรับทราบข้อมูล โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้เมื่อระบบเปิด – วันที่ 30 เมษายน 2565 โดยระบบ
  ปิด วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้เมื่อระบบเปิด – วันที่ 30 เมษายน 2565
โดยระบบปิด วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!