fbpx

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

เว็บไซต์หน้านี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่มาจากคู่มือวิทยากรแกนนำ ACTIVE LEARNING ของ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

สำหรับให้วิทยากรแกนนำ รับการพัฒนาใน 5 โมดูลแบบบูรณาการ ไม่แยกส่วนแต่ละโมดูล ผ่านการอบรมแบบ ACTIVE TRAINING เพื่อเป็นต้นแบบในการอบรมขยายผลต่อไป รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่มีทั้ง แนวทาง ไอเดีย การปรับ Mineset การสอนของท่าน มากมายเลยทีเดียวครับ

FUNDAMENTAL ACTIVE LEARNING คือ คือโมดูลพื้นฐานในการพัฒนาครู เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจั ดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) และสามารถนำ ไปใช้ในการจั ดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพผู้เรียน ในรายวิชาต่าง ๆ ได้

FUNDAMENTAL ACTIVE LEARNING ประกอบด้วย 5 โมดูล ดังนี้

 1. ปรับกระบวนทัศน์ ชี้ชัดสมรรถนะ
 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นำ สู่สมรรถนะ
 3. สื่อ นวัตกรรม นำ สู่สมรรถนะผู้ เรียน
 4. การวัดประเมินผล สู่สมรรถนะผู้ เรียน
 5. นิเทศติดตาม หนุนเสริม เพิ่มเติมสมรรถนะ

Module 1 ปรับกระบวนทัศน์ ชี้ชัดสมรรถนะ

 • แนวคิดสำคัญ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ
 • ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุก
 • ธรรมชาติวิชาตามสาระการเรียนรู้กับ
 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

แหล่งข้อมูล

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ PPT การจัดการเรียนรู้เชิงรุก EP 1 – EP 3

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก EP1.pptx
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก EP2.pptx
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก EP3.pptx

PTT บรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ “ACTIVE LEARNING” สู่สมรรถนะผู้เรียน โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

Module 2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นำ สู่สมรรถนะ

แนวคิดสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล และสะท้อนสมรรถนะผู้เรียน

เเหล่งข้อมูล

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก EP 1 – EP 3

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก EP1.pptx
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก EP2.pptx
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก EP3.pptx

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานบนเวที TEDX

CBL-PLC

ความคิดสร้างสรรค์

ลักษณะคิดสร้างสรรค์4 ประการ

การสร้างและทดสอบเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์

Module 3 สื่อ นวัตกรรม นำ สู่สมรรถนะ

แนวคิดสำคัญ  การพิจารณา ออกแบบ เลือก สื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

EBOOK คู่มือ CBL สอนสร้างสรรค์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดย อ.สุกัญญา โสเก่าข่า

เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น

ห้องเรียนอารมณ์ดี

เจาะลึกเกณฑ์ PA

ได้ดีเพราะไม้เรียว จริงหรือ?

ห้ามเด็กร้องไห้?

EF คืออะไร?

EF ทำ ได้จริง หมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

12 ความเอนเอียง (Cognitive Bias) 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แนะนำ MASTERCLASSES NEIL DEGRASSE TYSON

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์

ชวนครูดูข้อสอบ PISA วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างกิจกรรมคณิตศาสตร์เรียนปนเล่น

ตัวอย่างกิจกรรมคณิตศาสตร์

ตัวอย่างไอเดียสอนคณิตจาก INSKRU

กิจกรรมคณิต ล่าขุมสมบัติ

แหล่งช้อปปิ้งสื่อการสอนคณิต

คณิตศาสตร์ในโรงเรียนไทย

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าเรียนออนไลน์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Module 4 การวัดประเมินผลสู่สมรรถนะผู้เรียน

แนวคิดสำ คัญ การออกแบบ เลือก วิธีการวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงรุก

การออกแบบ เลือก วิธีการวัด ประเมินสมรรถนะผู้เรียน

แหล่งข้อมูล

คู่มือประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คู่มือประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ

การวัดเเละประเมินผลตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป

Module 5 นิเทศติดตาม หนุนเสริม เพิ่มเติมสมรรถนะ

แนวคิดสำคัญ

 • นิเทศอย่างไร จึงมัดใจครู
 • จากครู สู่โค้ช = ผู้นำ การเปลี่ยนแปลง
 • การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ
 • ความก้าวหน้าของครู อยู่ที่ห้องเรียน
 • การขยายผลการพัฒนาครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

แหล่งข้อมูล

เจาะลึกเกณฑ์ PA

การพัฒนาวิชาชีพ และระบบวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ฯ โดย ดร.ประวิต เอราวรรณ์

ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ VDO “TALK LIKE A PRO”

Trainers’ communities

CLUSTER 1

Made with Padlet

CLUSTER 2

Made with Padlet

CLUSTER 3

Made with Padlet

การชี้แจงศึกษานิเทศก์ 15 มิถุนายน 2565

PTT การประชุมชี้เเจงศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING โดย ดร.อาทิตยา ปัญญา

PPT การประชุมชี้เเจงศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ACTIVE LEARNING )โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING )

แนวทางการนิเทศภายใน

วิดีโอการอบรมวิทยากรแกนนำ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2565 ด้วยระบบ MICROSOFT TEAM

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

ภาคเช้า ตอนที่ 1

ภาคเช้า ตอนที่ 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

ที่มา: คู่มือวิทยากรแกนนำ ACTIVE LEARNING ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ


Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!