fbpx

คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน 

คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน

ขั้นตอนการใช้งานสําหรับผู้ใช้งาน

บทบาผู้ดูแลระบบของโรงเรียน

 • บันทึกข้อมูลผู้ดูแลระบบ
 • นำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC
 • เพิ่มเลบ/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายคน
 • ตรวจสอบ/จัดการข้อมูลการทำแบบสำรวจ
 • เพิ่มเลบ/แก้ไข ข้อมูลครู
 • กำหนดครูประจำชั้น

การเริ่มต้นใช้งานและเข้าสู่ระบบสําหรับโรงเรียน

Admin โรงเรียนสามารถเข้าสู่ระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการพิมพ์ Link URL : https://mi-test.obec.go.th/ ที่ช่องของ Address Bar บน Web Browser แล้วคลิกที่ โรงเรียน ตามรูป ระบบจะนําเข้าสู่การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ โดยขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีดังนี้

การเข้าใช้งานระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Admin โรงเรียนจําเป็นต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกข้อมูล ดังนี้

 1. ช่อง ชื่อผู้ใช้ระบบ ให้กรอก “รหัสโรงเรียน” (รหัส Smis 8 หลัก)
 2. ช่อง รหัสผ่าน ให้กรอก “รหัสโรงเรียน” (รหัส Smis 8 หลัก)
  หรือ รหัสผ่านที่โรงเรียนได้เปลี่ยนรหัสผ่าน
 1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่าน และบันทึกข้อมูลผู้ดูแลระบบ
  ให้ครบถ้วนก่อนเข้าใช้งาน

หลังจากที่ Admin โรงเรียน กรอกข้อมูลผู้ดูแลระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
• ชื่อผู้ใช้ : เป็นรหัสโรงเรียน (SMIS 8 หลัก)
• รหัสผ่าน : เป็นรหัสผ่านที่โรงเรียนได้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว

 1. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะให้ล็อกอิน เข้าระบบอีกครั้ง เมื่อทําการเข้าระบบอีกครั้ง
  ระบบจะทําการแสดงข้อมูลดังรูปภาพ
 1. Admin โรงเรียน ทําการจัดการข้อมูลนําเข้าข้อมูลนักเรียน จาก DMCเพิ่ม – ลบ/แก้ไข ข้อมูลครูประจําชั้นและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

ศึกษาคู่มือฉบับเต็ม

ที่มา:

คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!