fbpx

สมรรถนะการจัดการตนเอง ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดให้เป็นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นความสามารถติดตัวเมื่อจบการศึกษา มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามสาระการเรียนรู้หรือคร่อมวิชา

สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เป็นสมรรถนะที่มีลักษณะ “content – free” คือ ไม่ขึ้นกับเนื้อหาสาระของศาสตร์ใด ๆ

อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักโดยตัวมันเองไม่ได้ปราศจากความรู้ แต่ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะหลักจะเป็นองค์ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่งเป็นชุดของขั้นตอนหรือการปฏิบัติ

เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของสมรรถนะนั้น ๆ เป็นได้ทั้งกระบวนการที่ใช้เฉพาะศาสตร์หรือบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะการคิดขั้นสูงเป็นเป็นชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดประเภทต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดสร้างสรรค์

สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2565)

นิยามสมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM)

การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การพัฒนาปัญญาภายใน ตั้งเป้าหมายในชีวิต และกำกับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดี 

ระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง

 

ระดับการพัฒนาระดับความสามารถ
ระดับคำบรรยายระดับป.1-3
1รู้จักตนเอง (Knowing Self) ทางด้านกายภาพ ความชอบ ความสนใจ จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน ทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่นเริ่มต้น
2รู้จักตนเองในจุดเด่น จุดควรพัฒนา มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น ตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันกำลังพัฒนา
3รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองเข้าไปสู่ภาวะเสี่ยงตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียนสามารถ
4รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเองรับรู้ และจัดการอารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบชั่วดี จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน และการเรียนตามคำแนะนำ พร้อมเผชิญและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหวัง
ระดับการพัฒนาระดับความสามารถ
ระดับคำบรรยายระดับป.4-6
1มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept) ที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด ละเว้นการกระทำที่ไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน และการเรียนตามคำแนะนำเริ่มต้น
2มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองให้ไปสู่เป้าหมาย รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำกำลังพัฒนา
3มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept) ที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด ละเว้นการกระทำที่ไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน และการเรียนตามคำแนะนำสามารถ
4มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองให้ไปสู่เป้าหมาย รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำเหนือความคาดหวัง
ระดับการพัฒนาระดับความสามารถ
ระดับคำบรรยายระดับม.1-3
1มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept) ที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์ และความเครียด ละเว้นการกระทำที่ไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน และการเรียนตามคำแนะนำเริ่มต้น
2มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองให้ไปสู่เป้าหมาย รับรู้ และจัดการอารมณ์และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำกำลังพัฒนา
3มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง
รับรู้และจัดการอารมณ์ และความเครียด แสดงออกตามความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง แก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบ ในผลของการกระทำของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา
สามารถ
4มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิต และการเรียนของตนเอง และสะท้อนความก้าวหน้าของตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์ และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนป้องกันปัญหาและความเสี่ยง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตเหนือความคาดหวัง

ม.4-6

ระดับการพัฒนาระดับความสามารถ
ระดับคำบรรยายระดับม.4-6
1มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง
รับรู้และจัดการอารมณ์ และความเครียด แสดงออกตามความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง แก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบ ในผลของการกระทำของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา
เริ่มต้น
2มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิต และการเรียนของตนเอง และสะท้อนความก้าวหน้าของตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์ และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนป้องกันปัญหาและความเสี่ยง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตกำลังพัฒนา
3มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ต้องการจะเป็น มองเห็นข้อจำกัดและแนวทาง การพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด และสามารถฟื้นคืน จากสภาพปัญหาได้ด้วยตนเองเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตสามารถ
4มีความสุขกับชีวิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จแม้ต้องเผชิญความท้าทายที่เข้ามา ในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด สามารถสร้างมุมมอง ค่านิยมใหม่ ให้กับตนเอง และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตเหนือความคาดหวัง

พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง

 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
1รู้จักตนเอง (Knowing Self) ทางด้านกายภาพ ความชอบ ความสนใจ จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น– บอกความชอบ ความสนใจ  และเพศสภาพของตนเองได้  – ทำกิจวัตรประจำวัน ทั้งการเรียน  เล่น กิน ช่วยทำงาน พักผ่อน
  ใช้เงินอย่างพอดี ภายใต้  คำแนะนำของผู้อื่น
– บอกและเรียกอารมณ์ และ  ความรู้สึกพื้นฐาน ของตนเอง  ทั้งทางบวกและทางลบ– ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของสังคม
– บอกทางเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับ  กิจวัตรประจำวัน
 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
2รู้จักตนเองในจุดเด่น จุดควรพัฒนา มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น ตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ในชีวิตประจำวัน– บอกสิ่งที่ตนและเพื่อน ทำได้ดี  – สามารถควบคุมตนเอง ในการ  ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้  การดูแลของผู้อื่น  – บอกสถานการณ์ที่ทำให้เกิด  อารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน
– บอกวิธีการควบคุม/จัดการ  กับอารมณ์ และความรู้สึก  ของตนเอง
– ระบุทางเลือกที่อาจก่อให้เกิดปัญหา  ในกิจวัตรประจำวัน
– บอกได้ว่าสถานการณ์ใดเป็นปัญหาและ  เกิดจากสาเหตุใด
 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
3รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองเข้าไปสู่ภาวะเสี่ยง ตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียน– ระบุความสามารถของตนเอง  และเพื่อนได้
– บรรยายกิจกรรม/งาน ที่ตนเอง  และเพื่อน อาจต้องการความ ช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ
– สามารถควบคุมตนเอง ในการ  ปฏิบัติจวัตรประจำวัน ภายใต้  การติดตามของผู้อื่นบ้าง  – แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์  และความรู้สึกพื้นฐานที่เกิดขึ้น  – สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ ที่เป็น  ปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา
– บอกผลของทางเลือก ที่ตัดสินใจ ที่อาจ  เกิดขึ้น ในแง่บวกและแง่ลบกับตนเอง  และผู้อื่น
 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
4รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเองรับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบชั่วดี จัดการปัญหาชีวิตประจำวันและการเรียน ตามคำแนะนำ
พร้อมเผชิญและยอมรับปัญหา ที่เกิดขึ้น
– เลือกกิจกรรมที่เหมาะ  กับตนเอง
– ยอมรับความแตกต่าง  ในความชอบ ความสนใจ และ  เพศวิถีของผู้อื่น  
– สามารถควบคุมตนเอง ในการ  ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  อย่างสม่ำเสมอ  – บอกระดับความรุนแรง ของ  อารมณ์ และความรู้สึกทางลบ
– สามารถสื่อสาร ขอความ  ช่วยเหลือ ในการจัดการ  ความเครียด  
– สามารถสื่อสาร ขอความช่วยเหลือ  ในการจัดการความเครียด
– บอกผลกระทบของทางเลือกที่ตัดสินใจ
  ที่อาจเกิดขึ้น ในแง่บวกและแง่ลบ  กับตนเองและผู้อื่น
– ระบุสถานการณ์ที่เพื่อน มีแรงกดดัน  ต่อการตัดสินใจของตนเอง
– ใช้ทางเลือกและรับผิดชอบในผล ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
5มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept) ที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด ละเว้น การกระทำที่ไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน และการเรียนตามคำแนะนำ– บอกลักษณะนิสัย จุดแข็ง และ  สิ่งท้าทายของตนเอง ในด้าน  วิชาการ สถานการณ์ทางสังคม
– บรรยายทักษะและ ความสนใจ  ของตน ที่ต้องการพัฒนา  
– กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน  และการเรียน ของตนเอง  – บอกวิธีการควบคุม/จัดการ  อารมณ์ และความรู้สึก
– บอกกลวิธีในการควบคุมหรือ  บรรเทาความเครียด
– บรรยายขอบเขตของอารมณ์  และสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุ ของอารมณ์และความเครียด
– บอกความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น  ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
– สามารถสะท้อนผล ของทางเลือกที่มีต่อ  ตนเองและผู้อื่น ในมิติของประโยชน์  ความเป็นธรรม หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
6มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับชีวิต และการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเอง ให้ไปสู่เป้าหมาย รับรู้และจัดการอารมณ์ และความเครียดมีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต ตามคำแนะนำ– บอกคุณลักษณะทางบวก จุดยืน และความเชื่อของตนเอง
– แสดงออกถึงความเชื่อ  ทางบวกในความสามารถ  ของตัวเองที่จะประสบ  ความสำเร็จ
– มีส่วนร่วมตั้งคำถาม  อย่างกระตือรือร้น
– บอกเป้าหมายและแนวทาง  ในการไปสู่เป้าหมายชีวิต และ  การเรียนของตนเอง
– จัดการเวลา ใช้ทรัพยากรและ  ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่จะนำไปสู่ เป้าหมาย  
– บอกวิธีการในการจัดการความเครียด อารมณ์ และ  ความรู้สึกทางลบ
– แสดงออกถึงความสามารถ  ในการจัดการสถานการณ์ ที่เป็นสาเหตุของความเครียด  
– ระบุความหลากหลาย ของปัญหาและ  การตัดสินใจ ที่มีผลต่อชีวิตของตนเอง
– อธิบายลักษณะของสถานการณ์ที่  ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย รวมถึงความ  ปลอดภัยทางออนไลน์และภัยพิบัติ
– สามารถเผชิญกับความผิดหวังหรือความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในชีวิต
 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
7มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด แสดงออกตามความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง แก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำ
ของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา
– มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง
– เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่  คุ้นเคย
– ยอมรับคำวิจารณ์ หรือ  ความไม่รู้ของตนเอง
– แสดงพฤติกรรมตามความเชื่อ  และจุดยืนของตนเอง
– แสดงออกถึงความสามารถ
  ที่จะริเริ่มสร้างสรรค์และทำงาน  ด้วยตัวเอง
– ติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามขั้นตอน
– ตระหนักและสื่อสารอารมณ์  ไปยังผู้อื่นอย่างเหมาะสม
– สามารถบอกกลวิธี ในการ  ส่งเสริมสุขภาวะ ทางจิตของตน  
– ยอมรับผลที่เกิดขึ้น จากการกระทำหรือ  ทางเลือกในการแก้ปัญหา
– บอกวิธีฟื้นคืนจากภาวะวิกฤต
 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
8มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียน ของตนเอง และสะท้อนความก้าวหน้าของตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนป้องกันปัญหาและความเสี่ยง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต– แสดงออกถึงความเชื่อทางบวก
  ในความสามารถ ของตนเอง  ที่จะประสบความสำเร็จ
– ประเมินจุดแข็งและข้อจำกัด  ของตนเอง ที่จะประสบ  ความสำเร็จได้
– ยอมรับข้อผิดพลาด ว่าเป็น  ส่วนหนึ่งของ การเรียนรู้
– สะท้อนกระบวนการและผลลัพธ์  ของการตั้งเป้าหมาย และปรับใช้  เพื่อไปสู่ความสำเร็จ  
– สรุปได้ว่าความคิด อารมณ์ และความเครียด มีผลต่อฤติกรรม  อย่างไร
– บ่งชี้กลวิธีในการปรับ กรอบความคิดและพฤติกรรมของตนเอง  
– ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงหรือ  ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น
– บอกแนวทางการแก้ปัญหาให้ตนเองอยู่  ในภาวะสมดุลเมื่อเผชิญสถานการณ์  วิกฤต
– ริเริ่มแนวทางในการแก้ปัญหา   หรือความเสี่ยง
 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
9มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ต้องการจะเป็น มองเห็นข้อจำกัดและ แนวทางการพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และความเชื่อ ของตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง รู้ทันและ จัดการอารมณ์และความเครียด และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาได้ด้วยตนเองเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต– บอกลักษณะของบุคคล  ที่ต้องการยึดเป็นแบบอย่างได้
– มีภาพอนาคตของตนเอง  ที่ต้องการพัฒนาไปให้ถึง
– ระบุข้อจำกัดและแนวทาง การพัฒนาตนเอง  
– สร้างแบบจำลองความสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อเอาชนะอุปสรรค
– เลือกเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อปรับใช้ในการทำงาน ให้เสร็จสมบูรณ์  
– แสดงออกถึงกลวิธี ในการจัดการ  อารมณ์ และความเครียด
– มองเห็นประโยชน์ จากความเครียด ระดับเล็กน้อย
– สามารถปรับกรอบความคิด และ  พฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มีสุข  ภาวะทางจิต และทางกาย  
– แสดงออกถึงกลวิธี ในการจัดการ  อารมณ์ และความเครียด
– มองเห็นประโยชน์ จากความเครียด ระดับเล็กน้อย
– สามารถปรับกรอบความคิด และ  พฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มีสุข  ภาวะทางจิต และทางกาย  
 พฤติกรรมบ่งชี้    
ระดับคำบรรยายระดับ1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  2. การมีเป้าหมายในชีวิต3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด
4. การจัดการปัญหา
และภาวะวิกฤต
10มีความสุขกับชีวิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จแม้ต้องเผชิญความท้าทายที่เข้ามาในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด สามารถสร้างมุมมอง ค่านิยมใหม่ ให้กับตนเอง และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต– บรรยายลักษณะการใช้ชีวิต  ที่มีความสุขของตนเอง    – ตั้งเป้าหมายการใช้ชีวิต ที่มี  ความสุขของตนเอง
– บอกสิ่งจำเป็นที่จะใช้  เพื่อเอาชนะความท้าทายหรือ  อุปสรรคที่เข้ามา ในชีวิต
– แสดงออกถึงความตั้งใจ  รับผิดชอบ เพียรพยายาม ที่จะ  ทำตามเป้าหมายชีวิตของตนเอง
– สามารถจัดการกับอารมณ์  ความรู้สึกทางลบและ  ความเครียดได้อย่างเหมาะสม
– ตระหนักและเข้าใจอารมณ์  ความรู้สึกของผู้อื่น
– รับฟังและแสดง ความเห็นอก  เห็นใจผู้อื่นได้  
– อธิบายแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา  ของตนเองกลับสู่ภาวะสมดุลได้เมื่อ  เผชิญความผิดหวัง และภาวะวิกฤต
– สามารถใช้แนวทาง/ วิธีการแก้ปัญหา  ของตนเองกลับสู่ภาวะสมดุลได้เมื่อ  เผชิญความผิดหวัง และภาวะวิกฤต

ที่มา: ข้อมูลจาก https://cbethailand.com

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!