fbpx

การจัดการศึกษาด้วย DLIT

 

การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

องค์ประกอบที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนครูควรดำเนินการตาม 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ครูควรมีการเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

2. ครูควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. ครูมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม

4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้ง่าย สะดวกในการเรียนรู้มากที่สุด

5. ครูจะต้องวัด และประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมองค์ประกอบ และตัวชี้วัด เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน

6. ครูควรนำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม ตามกิจกรรมการเรียนการสอน

7. ครูควรเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด

หากบทความนี้มีประโยชน์และต้องการนำไปใช้โปรดอ้างอิงตามนี้ครับ

อนุศร  หงษ์ขุนทด.  (2560). การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT). (Online): http://krukob.com/web/dlit.

 

หรือ ไสลด์บรรยาย

อนุศร  หงษ์ขุนทด.  (2560). การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT). (Online):  https://www.slideshare.net/ssuser935473/dlit-75335236.

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!