fbpx
Digital Learning Classroom
DPAวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะ

แนวทางการเตรียมการรายงานเพื่อการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการเตรียมการรายงานเพื่อการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้มีการประเมิน 3 ด้าน 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คณะกรรมการประเมินจะดำเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก

1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งครูหรือดำรงวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี

2) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย

(1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อ 1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

(2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 1)

การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนนเต ม 40 คะแนน แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

(1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน

(2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

(3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้

(4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

(5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้

(6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้

(7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม

(8) ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยพิจารณาจาก

  • ผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้นำเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF

การประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนนเต ม 20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู

(2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross – function Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้คะแนน ดังนี้

  • วิทยฐานะครูชำนาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
  • วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75
  • วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ) 

ในส่วนที่สำคัญที่ต้องเตรียมส่งคือ ข้อที่ 8

ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

8.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ให้สถานศึกษานำข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้ 

8.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง………………………………………………. ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่)

8.1.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์

8.1.3 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์

8.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

8.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สถานศึกษานำข้อมูล เข้าสู่ระบบ DPA

8.3.1 เสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน …………… รายการ ดังนี้ 1) ชื่อผลงาน ………………………………………………………………………………………………….. 2) ชื่อผลงาน …………………………………………………………………………………………………..

8.3.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ได้นำไปเผยแพร่……………………………… และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้ระบุชื่อวารสาร……………………..เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ………………………..เว็บไซต์ ………………..

การขอรับการประเมินในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เดิมมารายงาน 

สำหรับท่านที่พร้อมจะส่งในช่วงเปลี่ยนผ่านมีแนวทางดังนี้

9.1 การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 

9.1.1 กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (รายงาน ว 17/2552 ก.ค.ศ. 3/1 ปี 2562-2563)

ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี 

9.1.2 กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

ให้รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้