ตอนที่ 5 การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

Workshop 5 การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ

1. Copy Link  คือ การคัดลอกที่อยู่ link คลิปวิดีโอ
   เพื่อการเผยแพร่

2. Privacy คือ การแสดงสถานะของคลิปวิดีโอ

3. Invite People คือ การอนุญาตเฉพาะบุคคล
    ให้สามารถเข้าชมคลิปวิดีโอได้ผ่าน อีเมล

4. Add Password คือ การตั้งรหัสผ่านสำหรับ
   การเข้ารับชมคลิปวิดีโอ

Privacy คือ การแสดงสถานะของคลิปวิดีโอ  แบ่งออกเป็น ประเภท คือ

1. Link Sharing คือการอนุญาตเฉพาะผู้ที่มี Link ให้สามารถรับชมได้

2. Public คือการอนุญาตให้ทุกคนสามารถรับชมและค้นหาคลิปวิดีโอได้

Invite People คือการอนุญาตเฉพาะบุคคลให้สามารถเข้าชมคลิปวิดีโอได้ผ่าน อีเมล

1. พิมพ์อีเมลที่ต้องการ

2. เพิ่มอีเมล์ที่ต้องการ

3. บันทึก

Add Password คือ การตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้ารับชมคลิปวิดีโอ

1. พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ

2. พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการเพื่อยืนยันอีกครั้ง

3. บันทึก

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!