fbpx

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE)

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE)  เหมาะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีขนาดพื้นที่ของโรงเรียนบริเวณกว้าง สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social ได้อย่างสะดวก ภายใต้ ชีวิตวิถีใหม่ ” (New Normal)

คือการเรียนในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขของ สบค. จังหวัด สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและบริบทของตัวเองได้

ข้อสังเกตรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะเลือกใช้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน

บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน การเตรียมความพร้อมของผู้อานวยการโรงเรียน

  1. สื่อสาร ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ด้วยวิธีที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของ ศบค. จังหวัด
  2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลที่จะเกิดขึ้น (ในกรณีที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน)
  3. สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านอุปกรณ์ คลื่นสัญญาณ และเวลาจดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง ความพร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม
  4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง ความพร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม
  5. มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาจัดระบบการเยี่ยมบ้าน และช่วยเหลือการเรียนรู้ ของเด็กประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาแล้วแต่กรณี
  6. จัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และนักเรียน
  7. กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน ช่วยเหลือ ด้านความปลอดภัยสาหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
  9. รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทันที กรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียน

การจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำนวนนักเรียน 20-25คน/ห้องเรียน

รูปแบบที่ 1 : การสลับชั้นเรียนของนักเรียน

ภายใต้เงื่อนไข
1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางที่มีบริเวณพื้นที่น้อย และจำนวนครูไม่เพียงพอเมื่อขยายจานวนห้องเรียน (ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชา)

2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี)

รูปแบบที่ 2 : การสลับชั้นเรียนของนักเรียน (สลับวันคู่ วันคี่)

ภายใต้เงื่อนไข
1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางที่มีบริเวณพื้นที่น้อย และจำนวนครูไม่เพียงพอ เมื่อขยายจำนวนห้องเรียน (ครูไม่ครบชั้นไม่ครบวิชา)

2. ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนผ่านระบบการเรียนทางไกล (On AirAir)

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online)

4. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี)

รูปแบบที่ 3 : การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน (นักเรียนมาเรียนทุกวัน)

ภายใต้เงื่อนไข

1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางที่มีบริเวณพื้นที่น้อย และจำนวนครูไม่เพียงพอเมื่อขยายจานวนห้องเรียน(ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชา)

2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี)

3. ผู้ปกครองสะดวกรับ-ส่งนักเรียน กรณีโรงเรียนเลิกเรียนช่วงเช้า เวลา 11.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 15.30 น.

รูปแบบที่ 4 : การสลับกลุ่มนักเรียน

ภายใต้เงื่อนไข

1. เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ใหญ่พิเศษที่มีจำนวนนักเรียนมาก ห้องเรียนและพื้นที่จำกัด และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน การสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ
เช่น English Program Mini English Program , Gifted ตลอดจนโรงเรียนประจาพักนอน เต็มรูปแบบหรือบางส่วน และโรงเรียนกีฬา

2. ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนผ่านระบบการเรียนทางไกล (On Air)

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online)

4. สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บทบาทในโรงเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

สรุปรวมแนวทางทั้งหมด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!