fbpx

ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต 

 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต นั้น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และใช้เป็นการอ้างอิงเอกสารตามภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ณ วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ออกประกาศเป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!