fbpx

ตัวอย่าง กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช…(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)


ที่มา: เอกสาร ประกอบการประชุม 27 ธ.ค. 2564 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ สู่อนาคตภาพทางการศึกษา และการสร้างเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!