fbpx
Digital Learning Classroom
ข่าวการศึกษานโยบายการศึกษาหนังสือคู่มือ

การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์เรื่องนี้

การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็น

1. นโยบาย สพฐ. 4 ด้าน 9 จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ความเชื่อมโยงนโยบาย จุดเน้น สพฐ. กับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

3. นโยบายประเด็นเร่งด่วน

    3.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพ และการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน

    3.2 โครงการพาน้องกลับมาเรียน

4. การขับเคลื่อนนโยบายและการติดตามผล

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุม 9 ก.พ. 2565 การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!