fbpx

การประยุกต์ใช้ OBS เพื่อการศึกษา : ตอนที่ 4 เมนู Mixer

การประยุกต์ใช้ OBS เพื่อการศึกษา : ตอนที่ 4 เมนู Mixer

1. แถบเสียง ทำหน้าที่แสดงแถบเสียงตามจังหวะการพูด หรือทำนองเพลง

2. แถบปรับระดับเสียง ทำหน้าที่เพิ่มและลดระดับเสียง

3. ปุ่มเปิดปิดเสียง ทำหน้าที่เปิดปิดเสียงตามการใช้งาน

4. ปุ่มควบคุมตั้งค่าการทำงานของ Mixer

คุณสมบัติ Mixer

1. ล็อกความดังเมื่อไม่ต้องการปรับเสียง

2. ยกเลิกการซ่อนแถบการทำงานของเสียงเพื่อทำหน้าที่แสดงแถบการทำงานของเสียงทั้งหมด

3. ทำหน้าที่ซ่อนแถบการทำงานของเสียง

4. ทำหน้าที่เปลี่ยนชื่อแถบการทำงานของเสียง

5. ทำหน้าที่คัดลอกฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษให้เสียง

6. ทำหน้าที่วางการคัดลอกฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษให้เสียง

7. การปรับตำแหน่งการแสดงสถานการณ์แสดงแถบเสียง (แนวตั้ง แนวนอน)

8. ทำหน้าที่ใส่ฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษให้เสียง

9. ทำหน้าที่แสดงการเลือกใช้แหล่งกำเนิดเสียง เช่น ไมโครโฟน

10. ทำหน้าที่แสดง และตั้งค่าการทำงานของแหล่งกำเนิดเสียงทั้งหมด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!