fbpx

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

โดยการประเมินคุณภาพภายนอก จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ


– ระยะแรก การประเมิน SAR (พิจารณาหลักฐานของ IQA ตามที่ปรากฏใน SAR)


– ระยะสอง ประเมินจากการลงพื้นที่ (Site Visit) ตามที่สถานศึกษาร้องขอ (พิจารณาหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของ IQA)


ซึ่งมีวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด

ที่มา: สมศ.

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!