fbpx

แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564)

แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564)

ส่วนที่ 1 บทนำ

 • ความสำคัญและความเป็นมา
 • นิยามศัพท์
 • มาตรฐานตำแหน่งนึ่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
 • ภาระงาน

ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

 • องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน
 • คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
 • ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

ส่วนที่ 3 แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 • ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
 • ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา

ส่วนที่ 4 แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

 • องค์ประกอบการประเมิน
 • การตั้งคณะกรรมการประเมิน
 • วิธีการประเมิน
 • เกณฑ์การตัดสิน

ส่วนที่ 5 การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 • ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอมีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอเลื่อนี้เป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

รูปแบบไฟล์วีดีทัศน์

คำชี้แจงการดำเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ก. การยื่นคำขอปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566

ข. การยื่นคำขอปีงบประมาณ   พ.ศ. 2567

แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐาตำแหน่ง

 1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐาตำแหน่งนึ่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ก.ค.ศ. กำหนด
 2. ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยทธุ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา

โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

องค์ประกอบ ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ. และกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล, 2565: 21

ที่มา: แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564)

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!