fbpx

แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11/2564)

แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11/2564)

ส่วนที่ 1 บทนำ

 • ความสำคัญและความเป็นมา
 • มาตรฐาตำแหน่งนึ่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 • ภาระงาน สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 • นิยามศัพท์

ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

 • แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
 • ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

ส่วนที่ 3 แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

 • ขอบข่ายการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
 • แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

ส่วนที่ 4 แนวทางการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง

 • องค์ประกอบการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
 • วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแบบประเมิน

ส่วนที่ 5 การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 • คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน
 • วิธีการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 • แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
 • การประเมินเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ48หรือความเชี่ยวชาญ ใตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ

ด้านการนิเทศการศึกษา

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ประเด็นและเนื้อหาในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

ประเด็นตามขอบข่ายตามมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานกลุ่มเป้าหมาย
1. บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ
1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3) การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
4) การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
8) การปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนในสังกัด
2. งานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด
3. กลุ่มงานเครือข่ายสถานศึกษาตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
4. งานพิเศษ งานโครงการพิเศษ นโยบายของส่วนราชการ และกระทรวงศึกษาธิการตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ที่มา: แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11/2564)

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!