fbpx

แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12/2564)

แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12/2564)

ส่วนที่ 1 บทนำ

 • ความสำคัญและความเป็นมา
 • สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
 • นิยามศัพท์
 • ภาระงาน

ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

 • การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
 • คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ส่วนที่ 3 แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

 • ขอบข่ายการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
 • แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

ส่วนที่ 4 แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

 • คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
 • การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
 • การนำผลการประเมินพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
 • องค์ประกอบการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ส่วนที่ 5 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 • คุณสมบัติ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 • วิธีดำเนินการ
 • การประเมินสำหรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 • แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

คุณสมบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ความเชื้อมโยงและความสัมพันธ์ของการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อนำข้อตกลงไปใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ขั้นตอนและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ที่มา: แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งนึ่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12/2564)

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!