fbpx

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 2 เพื่อรายงานผลงานทางวิชาการครูเชี่ยวชาญ

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 2 เพื่อรายงานผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

จากเกณฑ์คะแนนจากแบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสินดังนี้

1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน

การประเมินและการให้คะแนน จำแนกออกเป็น 2 ส่วน จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน)

1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน)

1) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี

2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน)

1.4 การจัดทำการพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน)

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน

2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยน และสร้าง การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน

ดังนั้นในการเขียนงานวิจัยควรตอบโจทย์ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการดังนี้

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………. ต้องแปลกใหม่และเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา และวงวิชาการ

ตัวอย่างชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนา

ถ้าเป็นการพัฒนาเทคนิควิธี / รูปแบบการทางาน/การบริหารจัดการ/แนวทาง

ชื่อเรื่องอาจขึ้นต้นด้วย

รูปแบบ………………………….

แนวทางการ……………………

การพัฒนา ……………………

การวิจัยและพัฒนา ……………………

เทคนิคตั้งชื่อหัวข้อวิจัย

1. เปิดเว็บไซต์เพื่อหาไอเดีย+คีย์เวิร์ดที่สนใจ (20 นาที)

2. การค้นหัวข้อ / keyword มาจากอ่านรายงาน บทความวิจัย ทำให้มีคลังคำศัพท์

3. นำคำศัพท์ (Vocabulary) ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญ Brainstorm จะได้ Idea และ keyword ที่ชัดเจนขึ้น (10-20 นาที)

4. นำ keyword ค้นใน google (10 หน้า) ตรวจสอบ idea สิ่งที่คิดคำศัพท์ไหนใช้ได้หรือไม่ได้ ภาษาพูดหรือภาษาวิชาการโดยอ่าน ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนำ เพื่อให้ได้ key word ตรงกับงานวิจัย

5. ค้นงานวิจัย (5 เล่ม) เขียนเป็นหัวข้อResearch Topics การวิจัยที่สนใจ พัฒนานำไปสู่ชื่อเรื่อง (Title) งานวิจัย

ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย 
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRT ร่วมกับผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น……….. โรงเรียน…….
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น……..โรงเรียน………
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวแบบผสมผสานร่วมกับหมวกความคิด 6ใบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้น………..โรงเรียน…………
 • รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านโดยใช้ Google Meet ร่วมกับการใช้กรณีศึกษา : ความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้น……. โรงเรียน……….
 • รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง……..สำหรับนักเรียนชั้น……..โรงเรียน……
 • รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรมด้วยเทคนิคที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย  โรงเรียน…………
 • รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้น……..โรงเรียน……ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • รายงานการวิจัย  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนวิทยาศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น…………โรงเรียน……….
 • รายงานการวิจัย  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้น…………โรงเรียน……….
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการเป็นฐาน (PhBL) เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ เรื่อง…………. สำหรับนักเรียนชั้น………….โรงเรียน…………
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านโดยใช้การบูรณาการยุทธวิธีเสริมต่อการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ของ Tharp and Gillimore เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น……….โรงเรียน………
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR-TA เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานคุณธรรมร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Storyline  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธวิธีการรู้คิดด้วยกิจกรรมแนะแนว เรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA ตามแนวคิดของเมอร์ด็อก เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฎิบัติของเดวีส์ เรื่อง การวาดภาพเหมือนจริง ที่ส่งเสริมความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ร่วมกับอินโฟกราฟิก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน………
 • รายงานการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เรื่อง ……….. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะความรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง…………สำหรับนักเรียนชั้น…….โรงเรียน……… ที่เน้นวิทยาศาสตร์

ขอบคุณข้อมูลที่มา : เพจคศ.4 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตัวอย่างชื่อเรื่องงานวิจัย R&D

 • การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การวิจัยและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคกลาง
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

 เทรนด์การศึกษา

 • Nanolearning
 • VR และ AR
 • การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based learning)
 • การเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential learning)
 • โรงเรียนออนไลน์  (Online schooling)

สมรรถนะ 6 ด้าน ประกอบด้วย

1) การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ

2) การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้

3) การสื่อสารด้วยภาษา

4) การจัดการและการทำงานเป็นทีม

5) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

6) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน

บทความนี้จะลงตัวอย่างของการเขียนรายงานในบทที่ 2 เพื่อ ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัยครับ ท่านสามารถนำไปปรับแต่งเพื่อความเหมาะสมกับงานของท่านได้เลยครับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรมีการแสดงให้เห็นถึง

 • แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่นำมาสู่การพัฒนางานวิจัย
 • ความหมายของสิ่งที่ดำเนินการ
 • แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ สู่การสังเคราะห์แนวคิดที่ได้ และนำไปใช้ตัดสินใจในการดำเนินงานวิจัย

ดังนั้น

ในบทนี้จะเป็น…

 • การเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ
 • การกล่าวถึงหลักการแก้ปัญหา
 • เป็นการศึกษา และนำเสนอรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 • เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว กับองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย สู่กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัย เรื่อง…………………………… ผู้รายงานได้ศึกษาสาระสำคัญของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจัดแบ่งหัวข้อ ดังนี้

 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ……………………………………………….
 3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้……………
 4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะ…………………………………………………………
 5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้……………………………………………………………………………………

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

ความสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้……………………………………………………

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้…………………………………………

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

            ประเภทรูปแบบการจัดการเรียนรู้……………………………………………………

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

            ความหมายของการจัดการเรียนรู้…………..

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้………………….

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้…………………

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

ประเภทรูปแบบการจัดการเรียนรู้……………

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้……………

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์………………………………………………………………           

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน………………………………………………………………           

สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ……………………………………………………………

            สรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………………………………………

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการ 1 (……….)…………………………………………………………………………………………………

นักวิชาการ 2 (……….)…………………………………………………………………………………………………

นักวิชาการ 3 (……….)…………………………………………………………………………………………………

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ว่า……………………………………………………………….………………………..

 

เผื่อท่านใดสงสัยสามารถเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!