fbpx

รวมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แหล่งเรียนรู้ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 12 ตอน โดย รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

EP1 – สถิติเบื้องต้น

EP2 – สถิติหาความสัมพันธ์

EP3 – t-test Dependent Samples

EP4 – t-test One Samples

EP5 – t-test Independent Samples

EP6 – One way ANOVA

EP7 – Two way ANOVA

EP8 – Two way ANOVA – Post Hoc

EP9 – MANOVA

EP10 – MANOVA Post Hoc

EP11 – ANCOVA

EP12 – การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

แหล่งที่มา : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน และ เพจ: วิชาการหวานเจี๊ยบ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!