fbpx

รวมพื้นฐานการวิจัยสำหรับครู

แหล่งเรียนรู้พื้นฐานการวิจัยสำหรับครู โดย รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

ตอน 1 หลักการพื้นฐานในการวิจัย

ตอน 2 องค์ประกอบและกระบวนการวิจัย

ตอนที่ 3 การกำหนดหัวข้อการวิจัย

ตอนที่ 4 การวิจัยเชิงสำรวจและการศึกษารายกรณี

ตอนที่ 5 การวิจัยประเมินหลักสูตร

ตอนที่ 6 การวิจัยเชิงทดลอง

ตอนที่ 7 การวิจัยปฏิบัติการ

ตอนที่ 8 การวิจัยและพัฒนา

ตอนที่ 9 คุณภาพของเครื่องมือและการเขียนรายงานวิจัย

แหล่งที่มา : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน และ เพจ วิชาการหวานเจี๊ยบ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!