แนวทาง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา ตามตัวชี้วัดที่ 2.3

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา หมายถึง การดำเนินการรวบลรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้าน ที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศ ในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำชั้น หรือประจำวิชาที่รับผิดชอบ

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จัดกระทำ จึงทำให้ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ตัวอย่างของข้อมูล เช่น

 • จำนวนห้องเรียน
 • จำนวนนักเรียน
 • น้ำหนัก
 • ส่วนสูง
 • เกรดเฉลี่ย
 • คะแนนสอบ NT
 • คะแนนสอบ O-NET
 • ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือนำไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น

 • อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
 • การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการ
 • การจัดเรียงลำดับคะแนนของนักเรียน
 • ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
 • ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน เป็นต้น

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารในชั้นเรียน และการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติ และระดับผู้บริหารสถานศึกษา

ดังนั้นในตัวชี้วัดที่ 2.3  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา ครูจึต้องมีการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครู มาจัดกระทำการประมวลผล หรือวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น

 • การจัดหมวดหมู่
 • การเรียงลำดับ
 • การแจงนับ
 • การวิเคราะห์ ฯลฯ
 • ตลอดจนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ (คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ฯลฯ)

ผลที่ได้จากการจัดกระทำด้วยวิธีการต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น

ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียน

งานสารสนเทศของครูที่ควรจัดทำให้เป็นระบบมีดังนี้

 1. ข้อมูลสารสนทศผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
 3. จัดทำ/จัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้
 4. จัดการเรียนรู้
 5. วัดและประเมินการจัดการเรียนรูู้
 6. สรุปผล/จัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน


ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า 61
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า 62
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า 63
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า 64
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า65
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า65
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า67
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า68
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า69
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า69
ที่มา: การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา,  สพฐ. หน้า70

ดังนั้นแนวทาง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา ในตัวชี้วัดที่ 2.3 ครูจะต้องมีร่องรอย ในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้าน ที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศ ในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำชั้น หรือประจำวิชาที่รับผิดชอบ อย่างน้อยที่สุดจะต้องผ่านระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ดังตามรางคุณภาพ ต่อไปนี้

ระดับคุณภาพ 1
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน1. ข้อมูลสารสนเหศ
2. เอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
ระดับคุณภาพ 2
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปีจจุบัน

2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
1. ข้อมูลสารสนเทศ
2. เอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
3. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ระดับคุณภาพ 3
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน

3. ให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเหศ
1. ข้อมูลสารสนเทศ
2. เอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
3. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
4. หลักฐาน ร่องรอยการให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ระดับคุณภาพ 4
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน

3. ให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

4. เป็นแบบอย่างที่ดี
1. ข้อมูลสารสนเทศ
2. เอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
3. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
4. หลักฐานร่องรอยการให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนทศ
5. มีหลักฐานร่องรอยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา จนเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ 5
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา อย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน

3. ให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

4. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ
1. ข้อมูลสารสนเทศ
2. เอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
3. หลักฐาน ร่องรอยการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
4. หลักฐาน ร่องรอยการให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
5. มีหลักฐาน ร่องรอยการจัดทำข้อมูลสารสนทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา จนเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ
6. มีหลักฐานการสร้างเครือข่าย ด้านข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา

เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ