ข้าราชการครูสายการสอนเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติในการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว 21

จดหมายเปิดผนึกถึงท่านเลขา ก.ค.ศ.
……………………………………………….,

เรื่อง ข้าราชการครูสายการสอนเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติในการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว ๒๑

เรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ.


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อข้าราชการครูที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒,๑๘๒ รายชื่อ


ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้รับการร้องทุกข์จากข้าราชการครูสายผู้สอนว่าตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑) โดยมีสาระสำคัญว่า

ผู้ที่จะมีคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจะต้องผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ขั้นต่ำปีละ ๑๒ ชั่วโมง แต่ในระยะเวลา ๕ ปี ต้องได้ ๑๐๐ ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ก็ให้นำชั่วโมงที่เกินจาก PLC จำนวน ๕๐ ชั่วโมง มารวมได้ ข้าราชการครูรายใดไม่ได้ปฏิบัติให้ได้ครบตามหลักเกณฑ์นี้ ก็จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ นั้น

สมาคมฯขอเรียนว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้าราชการครูไม่ได้รับการพัฒนาตนเองเนื่องจาก

๑. รัฐมิได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาครู(คูปองครู) โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ จึงทำให้ครูทุกคนเข้าใจว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาตนเองเช่นเดิม จึงไม่มีการวางแผนอบรมด้วยงบประมาณส่วนตัวและไม่มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดอบรม

๒. เกิดโรคระบาด (COVID 19) ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทำให้สถาบันคุรุพัฒนาและหน่วยพัฒนาครู ฯ ไม่มีการเปิดอบรมในปีการศึกษา ๒๕๖๒

๓. ส.บ.ม.ท.ได้รับแจ้งว่า หลักสูตร Online ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้อบรมฟรี นั้นระบบไม่เสถียร ไม่มีสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครูและคุณลักษณะที่คาดหวัง ไม่ตรงกับธรรมชาติรายวิชา ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บรรดาข้าราชการครูที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการยื่นคำร้องเนื่องจากขาดชั่วโมงการพัฒนาตนเอง

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเห็นว่าเรื่องนี้ต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนดังนี้

๑. เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่มีการอบรมพัฒนา

จึงขอให้ ก.ค.ศ. มีมติและประกาศยกเว้นชั่วโมงการอบรมพัฒนา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ย้อนหลัง

ทั้งนี้จะให้นำชั่วโมง PLC มานับเป็นชั่วโมงทดแทนไม่ได้ เนื่องจากจะเป็นการทำ PLC ย้อนหลัง

จึงขอให้ ก.ค.ศ.มีมติยกเว้นเกณฑ์การอบรมพัฒนาสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกรณีพิเศษ


๒. สำหรับปีปัจจุบันขอให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาในช่องทางหนึ่งช่องทางใด

โดยอาจให้ดำเนินการรับการอบรมพัฒนา Online ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เคยได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

และอาจนำเอางบประมาณตัวต่อหุ่นยนต์ที่กระทรวงศึกษาธิการเคยจัดสรรให้โรงเรียนต่างๆโรงเรียนละเจ็ดแสนบาท มาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาครู

การจัดสรรงบประมาณก็ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนรายละหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมแต่ควรปรับลดลงเหลือรายละสามถึงสี่พันบาท

สมาคมฯเห็นว่าการที่รัฐกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการมีและเลื่อนวิทยฐานะไว้แต่ข้าราชการครูไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอฯ ได้

จึงเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องรับผิดชอบ และเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามที่กฎหมายกำหนด ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
12 พ.ย.2563

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!