มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว3/2564

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยทำการแจ้งถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/2533 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/2534 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 13 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ทุกสายงาน ให้ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-8 นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ให้ยกเลิกมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-8

2. กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และการให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชชีพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. กำหนดบทเฉพาะกาลในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

               3.1 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานตำแหนงและมาตฐานวิทยฐานะนี้ใช้บังคับ ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตฐานวิทยฐานะเดิม ได้อีกเพียง 1 ครั้ง ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

3.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้ที่บริหารการศึกษา อยู่ก่อนวันที่มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะนี้ใช้บังคับ ให้ใช้มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม และให้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะราย

            ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-8 ก่อนมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

นั้นก็หมายความว่าท่านใดที่กำลังดำเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะอยู่ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามเกณฑ์เดิมไปจนกว่าจะแล้วเสร็จกระบวนการ

ส่วท่านที่ได้รับตำแหน่งวิทยฐานะหลังวันที่ 26 มกราคม 2564 ให้ใช้เกณฑ์ใหม่ ว3/2564 ได้เลย เพราะเกณฑ์ทุกอย่างได้ถูกยกเลิกทั้งหมดแล้ว

ที่มา: สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!